„Zelená“ energie v budově úřadu na Komenského náměstí

8. 1. 2020

Elektrická energie v budově městského úřadu na Komenského náměstí bude o něco zelenější, tedy z obnovitelných zdrojů. Zajistí to sto pět fotovoltaických panelů o špičkovém výkonu, které jsou nově umístěny na střeše budovy. Solární energie z 15 % nahradí energii odebíranou z distribuční sítě, tedy z konvenčních zdrojů. Ty u nás stále tvoří převážně energie ze spalování fosilních paliv, hlavně hnědého uhlí. Díky energii ze solárních panelů by mělo být v ovzduší o něco míně škodlivých emisí oxidu uhličitého.

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006853

Za necelý jeden milion korun realizovala firma AMV CZECH, s.r.o. projekt Fotovoltaické elektrárny na budově úřadu na Komenského náměstí. Firma instalovala na střeše budovy 105 panelů o celkovém výkonu 29,925 kWp, které mají dle předpokladu zajistit úsporu energie 105,12 GJ za rok z distribuční sítě. Elektrárna vyrobí za rok 29,2 MWh a nahradí zhruba 15 % odběru, zbylých 85 % bude dále odebíráno z distribuční sítě.

Této realizaci předcházela rekonstrukce střechy budovy úřadu včetně zateplení v roce 2017. Radnice se poté rozhodla využít opravenou plochu střechy pro umístění fotovoltaických panelů. Ministerstvo životního prostředí podporuje snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím dotačních titulů. Radnice v roce 2018 reagovala podáním žádosti o spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 40 % z celkových způsobilých nákladů pokryly finance z fondů EU. Projekt pro dotaci připravila společnost Anylopex plus s.r.o. a uvedla zde, že se tím sníží negativní dopad na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 o 29,54 tun za rok.

Většina elektrické energie v ČR se dnes vyrábí z neobnovitelných zdrojů, zejména v tepelných elektrárnách spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) nebo štěpnou jadernou reakcí v elektrárnách jaderných. Podíl hrubé výroby elektřiny podle paliv a technologií tvořil za rok 2016 z obnovitelných zdrojů energie (OZE) pouze 11 %, přičemž podíl výroby z uhlí a uhelných produktů byl 54 % (Zdroj dat: MPO, ERÚ). Podíl energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, je od roku 2013 na stejné úrovni (11 %), podíl výroby z uhlí od roku 2013 stoupl z 50 % na 54 % v roce 2016. Nejvíce energie z obnovitelných zdrojů bylo v roce 2016 vyrobeno z bioplynu, následuje biomasa a na třetím místě jsou právě solární elektrárny. Následují vodní a poté větrné elektrárny. Do obnovitelných zdrojů jsou započítávány i odpady.

„Výrobce fotovoltaických panelů garantuje životnost a stálý výkon po dobu 20 – 25 let, ale dle dosavadních zkušeností je životnost panelů násobně delší s tím, že jejich výkon se bude snižovat v důsledku stárnutí. Z vyřazených panelů je až 81 % recyklováno, doplňuje Daniela Kloudová, projektová manažerka Anylopex plus s.r.o.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál