Formuláře odboru životního prostředí

Název formuláře Formát doc Formát pdf
Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší doc pdf
Žádost o závazné stanovisko - VKP doc  
Žádost o závazné stanovisko - krajinný ráz doc  
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les doc  
Žádost o odnětí ze ZPF doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí - odvody za odnětí ze ZPF doc  
Hlášení o produkci a nakládání s odpady pomocí internetu doc  
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění a oddělování shromažďování odpadů   pdf
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce   pdf
Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel doc  
Vyrozumění o těžbě na lesním pozemku doc  
Žádost o souhlas pro stavbu do 50 m od lesa doc  
Žádost o souhlas s odnětím pozemků plnění funkcí lesa doc  

Žádost o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu či trvalý travní porost při jeho obnově ve smyslu zákona o ochraně ZPF

doc

pdf

Elektronické formuláře

Odběr a nakládání s povrchovovou a podzemní vodou

Povolení k vypouštění odpadních vod

Stavební povolení k vodním dílů

Stanovení ochranného pásma

Ohlášení a oznámení

Ostatní

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál