Intenzifikace ČOV Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018
Celkové výdaje projektu: 133 002 207,80 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 109 552 559,79 Kč
Výše dotace: 69 839 756,83 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 27. 8. 2019
Konec realizace stavby: 30. 4. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 30. 6. 2022
Zhotovitel: Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

Technický dozor stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a AP INVESTING, s.r.o.
Projektant stavby: Sweco Hydroprojekt a.s.

Cílem projektu je zkapacitnění čistírny odpadních vod Říčany. ČOV Říčany zabezpečuje čištění odpadních vod z města Říčany a místní částí Pacov, Říčany, Radošovice a Strašín. Kanalizační systém povodí ČOV Říčany je tvořen převážně historickou jednotnou kanalizační soustavou, nová zástavba z Říčan a místních částí je již odvodňována oddílnou soustavou. Stávající ČOV Říčany je na hranici svých kapacitních možností, a proto již není možné povolovat napojení dalších producentů odpadních vod. Po realizaci projektu bude kapacita ČOV 20 600 EO.

Zpracovatelé dotace: Ing. Erika Straškrabová, MBA, Mgr. Michaela Kraftová, Ing. Lenka Holoubková, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Odpovědný technik z oddělení investic: Ing. Monika Burešová

 

Na říčanské čistírně se začíná stavět. Rozšíření kapacity se blíží

2. 10. 2019

Stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech startují. Dlouho očekávanou investici za 104,5 milionů korun podpořily evropské fondy. Operační program životní prostředí poskytne částku zhruba 76 milionů korun. Ve veřejné zakázce na stavbu uspěla Společnost pro Intenzifikace ČOV, Říčany, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku a měla dostatečné reference z podobných staveb. Na výstavbu má 20 měsíců od předání staveniště. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel. Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají majitelé dosud nenapojených nemovitostí, ale i stavebníci.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)