Kanalizace pro domácí

Intenzifikace ČOV Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018
Celkové výdaje projektu: 133 002 207,80 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 109 552 559,79 Kč
Výše dotace: 69 839 756,83 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 27. 8. 2019
Konec realizace stavby: 30. 4. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 30. 6. 2022
Zhotovitel: Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

Technický dozor stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a AP INVESTING, s.r.o.
Projektant stavby: Sweco Hydroprojekt a.s.

Cílem projektu je zkapacitnění čistírny odpadních vod Říčany. ČOV Říčany zabezpečuje čištění odpadních vod z města Říčany a místní částí Pacov, Říčany, Radošovice a Strašín. Kanalizační systém povodí ČOV Říčany je tvořen převážně historickou jednotnou kanalizační soustavou, nová zástavba z Říčan a místních částí je již odvodňována oddílnou soustavou. Stávající ČOV Říčany je na hranici svých kapacitních možností, a proto již není možné povolovat napojení dalších producentů odpadních vod. Po realizaci projektu bude kapacita ČOV 20 600 EO.

Zpracovatelé dotace: Ing. Erika Straškrabová, MBA, Mgr. Michaela Kraftová, Ing. Lenka Holoubková, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Odpovědný technik z oddělení investic: Ing. Monika Burešová

Postup přípravy a realizace kanalizační přípojky

6. 9. 2021

Základní východiska: Kanalizační přípojka k nemovitosti je vlastnictvím vlastníka připojované nemovitosti. Proto veškeré náklady spojené s jejím vybudováním nese vlastník připojované nemovitosti. Nemovitost lze ke kanalizačnímu řadu připojit pouze tehdy, pokud je rezervována dostatečná kapacita na ČOV Říčany pro odběr odpadní vody a splní-li připojení ke kanalizačnímu řadu technické standardy správce sítě (např. kanalizační sestava bude v dostatečné dimenzi). Kolaudace rozšíření ČOV je plánována na 27. 10. 2021

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)