Kanalizace pro domácí

Intenzifikace ČOV Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018
Celkové výdaje projektu: 133 002 207,80 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 109 552 559,79 Kč
Výše dotace: 69 839 756,83 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 27. 8. 2019
Konec realizace stavby: 30. 4. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 30. 6. 2022
Zhotovitel: Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

Technický dozor stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a AP INVESTING, s.r.o.
Projektant stavby: Sweco Hydroprojekt a.s.

Cílem projektu je zkapacitnění čistírny odpadních vod Říčany. ČOV Říčany zabezpečuje čištění odpadních vod z města Říčany a místní částí Pacov, Říčany, Radošovice a Strašín. Kanalizační systém povodí ČOV Říčany je tvořen převážně historickou jednotnou kanalizační soustavou, nová zástavba z Říčan a místních částí je již odvodňována oddílnou soustavou. Stávající ČOV Říčany je na hranici svých kapacitních možností, a proto již není možné povolovat napojení dalších producentů odpadních vod. Po realizaci projektu bude kapacita ČOV 20 600 EO.

Zpracovatelé dotace: Ing. Erika Straškrabová, MBA, Mgr. Michaela Kraftová, Ing. Lenka Holoubková, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Odpovědný technik z oddělení investic: Ing. Monika Burešová

Termín kolaudace ČOV se posunul na konec října

6. 9. 2021

Vzhledem k problémům na stavbě při zprovoznění a dokončení nových částí k navýšení kapacity ČOV Říčany zhotovitel požádal o prodloužení stavby do 27. 10. 2021.

pokračování


Postup přípravy a realizace kanalizační přípojky

6. 9. 2021

Základní východiska: Kanalizační přípojka k nemovitosti je vlastnictvím vlastníka připojované nemovitosti. Proto veškeré náklady spojené s jejím vybudováním nese vlastník připojované nemovitosti. Nemovitost lze ke kanalizačnímu řadu připojit pouze tehdy, pokud je rezervována dostatečná kapacita na ČOV Říčany pro odběr odpadní vody a splní-li připojení ke kanalizačnímu řadu technické standardy správce sítě (např. kanalizační sestava bude v dostatečné dimenzi). Kolaudace rozšíření ČOV je plánována na 27. 10. 2021

pokračování


Rozšíření ČOV Říčany již na konci září

10. 7. 2021

Vážení občané, plánované rozšíření ČOV Říčany by mělo být hotové na konci září tohoto roku. Zastupitelé na červnovém zasedání schválili Studii napojení obyvatel na kanalizaci a ČOV Říčany. Město Říčany má zájem připojit všechny nemovitosti s číslem popisným, které dosud nejsou připojeny na kanalizaci.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)