Klíčové dopravní stavby ŘSD ČR na Říčansku

2. 10. 2019

Výstavba úseku D0 511 Běchovice – D1 a Rekonstrukce ulice Černokostelecká, to jsou projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR, které výrazně ovlivní dopravu v našem městě v příštích letech. Na dotazy, ohledně těchto plánovaných staveb, odpověděl nově jmenovaný generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl.

Foto: ŘSD ČR Ing. Radek Mátl

 

  • V jaké je aktuálně fázi příprava úsek 511 Běchovice–D1?

Příprava této klíčové stavby nejen pro celý říčanský region, ale pro celou republiku se nachází ve fázi územního řízení. O územní rozhodnutí bylo požádáno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v září 2018 a dne 24. července t.r. proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení. Nyní je na tahu stavební úřad v Uhříněvsi, který je pověřeným stavebním úřadem k vydání územního rozhodnutí. Věřím, že se tak i přes velké množství námitek stane co nejdříve. Celý proces ale nebude jednoduchý. Zároveň se už zpracovává dokumentace pro stavební povolení, abychom přípravu stavby maximálně urychlili.

  • Jaké budou následovat další kroky, které by měly vést k očekávanému uvedení do provozu v roce 2025?

V současné době je nejdůležitější získat pravomocné územní rozhodnutí. V souběhu do té doby připravíme všechny podklady, tj. zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), záborové elaboráty, oddělovací plány, znalecké posudky atd., pro okamžité zahájení kompletní majetkoprávní přípravy po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Pak je nutné projednat DSP v rámci stavebního řízení a získat všechna stavební povolení či jiná potřebná správní rozhodnutí a dále dokončit majetkoprávní přípravu (mimochodem stavbou je dotčeno celkem 500 vlastníků) – tj. vykoupit trvalé zábory, zřídit věcná břemena a dojednat nájemní smlouvy na dočasných záborech. K zahájení stavby pak musíme vybrat zhotovitele v rámci výběrového řízení. Těch jednotlivých dílčích kroků je však ještě daleko více.

  • Může ještě něco výstavbu úsek 511 Běchovice–D1 zablokovat či úplně zastavit a jsou takové snahy?

Věřím, že stavbu D0 511 Běchovice – D1 už nic a nikdo nezastaví. Ale musíme bohužel počítat s tím, že jsou zájmové skupiny a občani, kteří přípravu stavby budou výrazně časově komplikovat, jako se jim bohužel velmi úspěšně dařilo i doposud. Povzbuzující je fakt, že v současné době již neregistrujeme zásadní odpor ze stran dotčených městských částí hl. města Prahy, měst a obcí ve Středočeském kraji. Všechna bezprostředně dotčená zastupitelstva trasu stavby 511 schválila. A snažíme se v rámci legislativních možností vyhovět veškerým požadavkům, aby se minimalizoval negativní vliv stavby na její okolí.

  • Mohou být obce, které leží v plánované trase úseku, nějak nápomocny?

Jednoznačně ano. Zejména včasností vydávání jejich stanovisek v rámci správních řízení, což bohužel ani v rámci územního řízení nebylo dostatečně z jejich strany i přes jejich sliby dodržováno. Dále mohou pomoci zejména v rámci majetkoprávní přípravy stavby, kdy při jednání s jednotlivými vlastníky pozemků může být právě pomoc samospráv naprosto klíčová věc.

  • Jsou podle Vás opaření, která mají snížit negativní vlivy na přírodu i obyvatele podél trasy dostatečná?

Jsem přesvědčen, že v současné době neexistuje v České republice dálniční stavba ať v provozu či v přípravě, která by zahrnovala tolik opatření proti negativnímu dopadu na své okolí. Trasa je prakticky celá navržena v zářezu vč. dvou tunelů, dále jsou navrženy rozsáhlé protihlukové valy či případně stěny. Celá stavba bude kompletně ozeleněna, a to ať v rámci samotné stavby, tak i pomocí tzv. „zelených pásů“ připravovaných hl. městem Praha. Je jasné, že určitý negativní vliv dálnice vždy přinese, ale její přínosy jsou podle mého názoru nesrovnatelně vyšší. Za mě, už aby se jezdilo.

 

Nyní k Černokostelecké ulici

  • Je už jisté, že plánovaná rekonstrukce ulice Černokostelecká v letech 2020 a 2021 v Říčanech proběhne?

Termín ještě definitivně jistý není. V současné době se ještě připomínkuje projektová dokumentace, zejména ze strany města. To znamená, že stále ještě není dokončena zadávací dokumentace a nejsou ani uzavřeny jednání s městem o sdružené investici. Předpokládáme však, že se vše stihne tak, aby se s první etapou zahájilo v roce 2020.

  • Proč se ŘSD pouští v Říčanech do velmi nákladné opravy Černokostelecké ulice?

Bohužel, stav vozovky na sil. I/2 na průtahu městem Říčany je dlouhodobě neúnosný a každý rok by tento stav vyvolal řadu lokálních oprav a omezení, a to zejména v zimním období. Z diagnostiky vozovky jednoznačně vyplývá nutnost její rozsáhlé a komplexní rekonstrukce. Bohužel poslední rekonstrukce, kdy se položil tzv. tichý mezerovitý asfalt bez výměny podloží, se ukázala jako dlouhodobě nefunkční. Současná oprava bude včetně podkladních vrstev a to přinese daleko dlouhodobější životnost i na takto velmi silně dopravou zatíženou komunikaci.

  • Rekonstrukce se bude týkat i mostu přes ulici Říčanská II/101. Jaký je aktuální stav mostu?

Aktuální stav mostu už sice není uspokojivý a do 5 let je nutná jeho oprava, ale i tak předpokládáme, že z celé rekonstrukce ul. Černokostelecká bude oprava toho mostu na řadě až jako poslední. V současné době se projektuje dokumentace pro stavební povolení s předpokládaným termínem dokončení na konci letošního roku. V létě příštího roku plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele, aby se most mohl v roce 2021, případně v roce 2022 opravit.

  • Řidiče budou čekat objízdné trasy a dopravní komplikace. Rezidenty stavební ruch, občany Říčan objízdné trasy a podnikatele podél silnice dočasný výpadek klientů. Co jsou pozitiva této investiční akce?

Pozitivem je jednoznačně nová kvalitní komunikace bez nutnosti její oprav po dlouhou dobu. Dále dojde pomocí různých dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy, a to řidičů i pěších a dále k výraznému zlepšení celkové situace a vzhledu komunikace. Komunikace se po rekonstrukci stane „moderním bulvárem“. Díky vzájemné spoluprací s městem se vyřeší i problematika společné kanalizace pro odvodnění komunikace a chodníků, ale i sousedních nemovitostí. Bohužel průběh rekonstrukce přinese negativní dopad na dopravu v Říčanech a na rezidenty, a proto hledáme takové řešení průběhu oprav, aby ten dopad byl co nejmenší. Věřím, že se nám to povede. Třeba i tím, že jedním z kritérií v hodnocení při výběru zhotovitele bude i délka opravy.

S vedením města Říčany již delší dobu jednáte také o převodu silnice I/2 Černokostelecká do sítě silnic II. třídy. Co by tato změna konkrétně znamenala a kdy by se měla uskutečnit?

 Jedná se zejména o záležitost Středočeského kraje, aby byl ochoten komunikaci převzít. V současné době, kdy Středočeskému kraji chybí dostatek finančních prostředků na opravy a rekonstrukce silnic v jejich vlastnictví, považuji tato jednání za velmi složitá. V současné době nelze tedy stanovit termín, kdy by se tato změna mohla uskutečnit. Velkou výhodou v případě změny vlastníka a zařazení komunikace do sítě silnic nižších tříd by byla možnost prosadit zákaz průjezdu těžké kamionové dopravy, což na silnici I. třídy bez řádného technologického důvodu není možné.

Dotazy položila Kateřina Lauerová

Tisková mluvčí města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál