Konkurz na ředitele/ků Mateřské školy Průhonice

18. 1. 2021

Obec Průhonice vyhlašuje konkurz na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy Průhonice, okr. Praha - západ, se sídlem Ke Školce 382, 252 43 Průhonice, právní forma - příspěvková organizace

 

 

Požadavky:

1) odborná kvalifikace včetně příslušné praxe pro výkon ředitele školy/školského zařízení

souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

2) znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství, dobrá znalost práce na PC;

3) způsobilost k právním úkonům;

4) občanská a morální bezúhonnost;

5) zdravotní způsobilost;

6) znalost českého jazyka.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní

závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání);

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona  č. 563/2004 Sb.,  

potvrzený posledním zaměstnavatelem;

3) strukturovaný profesní životopis;

4) koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské školy Průhonice;

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);

6) čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizací České republiky,

ve znění pozdějších předpisů;

7) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců);

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené na adresu: Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice nejpozději do uzávěrky dne 24. 3. 2021 v 16.00 hodin. Obálku označte slovy „Konkurz MŠ-neotvírat“.

 

Předpokládaný nástup na pracovní pozici ředitele/ředitelky MŠ: 1.7. 2021 nebo dle dohody.

 

Případné dotazy a informace: Bohumil Řehák, tel.č.734 153 707, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz nebo Jitka Havlíčková, tel.č. 602 470 161, e-mail: tajemnik@pruhonice-obec.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

 

V Průhonicích dne 14.1.2021                                                                    Bohumil Řehák

                                                                                                          starosta obce

Přílohy

Inzerát ředitel MŠ Průhonice.pdf (501 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál