O projektu

PROJEKT MEZIOECNÍ SPOLUPRÁCE BYL UKONČEN V LISTOPADU 2015.

Návazný projekt pro oblast školství: MAP v ORP Říčany

MAP v ORP Říčany – tel: 323 618 122, MěÚ Říčany

 

Návazný projekt pro oblast podpory DSO: Centrum společných služeb Svazku obcí Ladův kraj

tel.: 727 865 138, e-mail: css.laduv.kraj@seznam.cz

 

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR

 Základní informace o projektu:

·         reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;)

·         žadatel a realizátor: Svaz měst a obcí ČR (SMO)

·         v rámci OPR Říčany (52 obcí v působnosti) je partnerem projektu a realizátorem město Říčany

·         pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;

·         doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015;

·         přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

CÍL PROJEKTU

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

REALIZACE      

 Prostřednictvím Projektu:

·         podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;

·         zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:

o    předškolní výchovy a základního školství,

o    odpadového hospodářství,

o    sociálních služeb,

o    a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují - v ORP Říčany : doprava.

 

Prodloužení projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ. 1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015.

V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“:

 

  • „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod. 

 

  • „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat.

 

V rámci prodloužení se bude i nadále poskytovat právní poradenství při založení (nebo transformaci již stávajícího) dobrovolného svazku obcí (DSO), vzniku servisních podpůrných center ve vazbě na aktivity v rámci „Platformy pro efektivní meziobecní spolupráci“. Případně budou připraveny další návrhy legislativních úprav k prohlubování meziobecní spolupráce (MOS).

Doposud byly díky projektu mimo jiné zpracovány příklady dobré praxe, vyšla brožura „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, uskutečnila se mezinárodní konference, setkání motivujících starostů, série Oficiálních setkání, projekt byl prezentován na řadě jednání a akcí, například Celostátní finanční konference, Krajská setkání aj.. Aktuálně například finišuje dopracování a schvalování analyticko-návrhových strategií. Ty popisují situaci v území v hlavních oblastech projektu, kterými jsou předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství, a v jednom vybraném volitelném tématu. Výstupy se probírají i na Oficiálních setkáních, která se postupně konají. 

 

Profesionální tým:

·         je nyní obsazen pozicemi:

o    koordinátorka meziobecní spolupráce v území – Mgr. Markéta Žilková

o    pracovnice pro tvorbu analýz a strategií Mgr. Ludmila Třeštíková a Pavlína Filková

Projekt podporují:

·         starosta města Říčany řídící realizaci projektu:

o    Mgr. Vladimír Kořen, Říčany

·         motivující starostové:

o    za města: Ing. Pavel Čermák, Kamenice

o    za obce: Romana Jarošová, Nučice

Podrobné informace o projektu najdete na stránkách www.obcesobe.cz

Odůvodnění potřebnosti projektu „Podpora meziobecní spolupráce“

 Vazba projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ na strategii Smart Administration


 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)