Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Umístění odboru: Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

 

Seznam obcí a příslušných referentů - tabulka ke stažení

 

S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace

Nepřetržitý telefonní kontakt na odbor: 606 779 637 (Ing. Šťastná)

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Hnaníčková Lenka Ing.323 618 297lenka.hnanickova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Hradilová Zuzana Ing. arch.323 618 208zuzana.hradilova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Hynek Michal Ing. arch., Ing.323 618 267michal.hynek@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Zásady pro výstavbu
Jánoš Martina Ing. arch.323 618 270martina.janos@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Koubková Zuzana323 618 269zuzana.koubkova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, památková péče
Lanča David Ing.323 618 270david.lanca@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Pešta Daniel Mgr.323 618 268daniel.pesta@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, územní plán Říčany, pořizování ÚPD a ÚAP
Simandlová Pavla Bc.323 618 208pavla.simandlova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, administrativa odboru
Šťastná Čestmíra Ing.323 618 201cestmira.stastna@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vedoucí odboru

Obecně se odbor zabývá touto agendou:

 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město Říčany a pro obce ve správním obvodu ORP Říčany
 • pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Říčany
 • zpracování souhrnných stanovisek města pro územní a stavební řízení
 • státní památková péče  
 • aplikace dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany
 • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování

 

Územní plánování – město Říčany

Územní plánování – obce ve správním obvodu ORP Říčany

Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Památková péče

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

ÚŘEDNÍ DESKA - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 


AKTUALITY ODBORU

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Dle § 96b SZ se závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1. SZ.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

 

Vzhledem ke stále napjaté situaci ve vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování chceme tímto poprosit klienty, aby při podávání žádostí věnovali dostatečnou pozornost kvalitě projektové dokumentace, neboť ne vždy tomu tak je. Rádi bychom vyřizování pro Vás urychlili, a k tomu je třeba oboustranné spolupráce.

Obracíme se proto na klienty žádající o stanovisko orgánu územního plánování, aby v zájmu urychlení vyřizování této agendy dbali následujících pokynů:

 1. Podávejte, prosím, žádosti řádně vyplněné, obsahující všechny nutné informace.
 2. Dodávejte, prosím, projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Pro posouzení souladu s ÚPD potřebujeme přehledný situační výkres (umístění objektů na pozemku, číslo a k. ú. pozemku, sítě, napojení…), dále pohledy nebo přehledné řezy pro posouzení dodržení výšky objektu a dále příslušnou část souhrnné zprávy, která obsahuje výslovné posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Tedy výpočet zastavěné plochy, plochy zeleně atd. – a to tak, že tato čísla bude možno prověřit z přiloženého výkresu, dále údaje o řešení technické infrastruktury a další potřebné údaje, o nichž se v daném územním/regulačním plánu hovoří. Nepotřebujeme detailní technická řešení stavby apod.
 3. Je vhodné uvést do dokumentace výslovné prohlášení o jejím souladu s ÚPD a toto doložit.
 4. Nezapomínejte, prosím, na uvedení čísla pozemku a názvu katastrálního území.
 5. Pro posouzení souladu s ÚPD si, prosím, vyhledejte příslušnou územně plánovací dokumentaci dané obce – je umístěna buď na stránkách města Říčany, v případě starších ÚP na stránkách obce popř. na stránkách krajského úřadu. Je též možno přijít do dokumentace nahlédnout na zdejší pracoviště úřadu územního plánování, Komenského náměstí 1619. Předpokládáme, že každý projektant při navrhování a zpracování PD záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací pracuje a soulad hlídá. O toto projektanty tímto žádáme.
 6. Podávejte, prosím, žádosti včas, v dostatečném předstihu.

Podávání žádostí a přílohy v odpovídající kvalitě přispěje k urychlení vyřizování agendy. V současné chvíli je minimálně polovina žádostí a příloh neúplných, což vyžaduje zbytečné časové zatěžování pracovníků odboru a tím navyšuje dobu zpracování žádostí.

Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru ÚPRR

 

Formuláře odboru

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)