POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ

20. 5. 2021

Manuál Ministerstva vnitra ČR platný od 17. května 2021. Opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií.

DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ

KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ

MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU

DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ1

 

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 17. května 2021 postupovat

následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě umožnit maximálně 30 osobám ve vnitřních i vnějších prostorách

a maximálně 50 osobám ve vnějších prostorách. Do tohoto počtu se započítávají

i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem

stanovených případech2. V případě obřadů, jichž se účastní do 30 osob včetně,

zůstávají podmínky konání obřadu beze změn.

V případě obřadů konaných ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31

a 50 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě

dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace

první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo

nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby

účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

1 Dále jen „mimořádné opatření“.

2 § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o zm

2. Ověřování totožnosti

Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat

dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné

osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to

možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu

obřadu jsou samozřejmě možná.

3. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není

povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto

příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech

střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních

prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost

stanovený ochranný prostředek nosit.

Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti

s konáním sňatečného obřadu. Doporučujeme především časté a důkladné větrání

vnitřních prostor, kde se obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor.

Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená

radou obce) by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky

pro dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob,

která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl,

na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité

při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme,

aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených

gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze

jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze

po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně

nutno je dezinfikovat.

K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují,

jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář

snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno

se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

ěně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).

 

II. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Výše uvedená pravidla platí přiměřeně i pro vstup do registrovaného partnerství.

III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně od 17. května 2021 dále

domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného

obřadu. Totéž doporučujeme i ve vztahu k osobám, které hodlají vstoupit do registrovaného

partnerství.

IV. OPATŘENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC

S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice

a Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky

ve svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.

Přílohy

Pokyn - konání svateb.pdf (79 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál