POPTÁVKA Dodavatele – ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU

25. 4. 2018

POPTÁVKA Dodavatele – ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU

Název poptávky:

ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU

 ZADAVATEL

Název zadavatele:

Město Říčany

Sídlo zadavatele:

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany     

IČ zadavatele:

00240702

Kontaktní osoba zadavatele:

Lukáš Váňa

tel. 323 618 130

e-mail: lukas.vana@ricany.cz

POPTÁVKA

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:

2.5. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

POPIS POPTÁVKY

Předmět poptávky:

Předmětem poptávky je odvoz a likvidace zeminy a stavebního odpadu:

- místo plnění zakázky Březinova 1650, Říčany

- specifikace rozsahu:

- likvidace zeminy a stavebního odpadu v rámci režimu sběrného dvora

- roztřídění stavebního odpadu na komodity dle katalogu odpadů

- niveletu daného území navázat na stávající niveletu

- prohlídka místa plnění 30.4.2018 v 10:00

 

 

Předpokládaná cena zakázky:

100 000,- Kč vč. DPH

Maximální přípustná výše nabídkové ceny:

115 000,- Kč vč. DPH

 

 

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude podána e-mailem – elektronický podpis není vyžadován.

Nabídka musí obsahovat:

1) celkovou cenu za odvoz, roztřídění a likvidaci v rámci režimu sběrného dvora

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem:

  • nabídková cena bude v české měně
  • nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a včasnou dodávku předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících

Uveřejněno:

webové stránky města Říčany, ePoptavka.cz

Přílohy:

  1. mapa zájmového území

Upozornění:

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání zakázky se řídí směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál