POPTÁVKA NA SLUŽBY – Oprava chodníku

15. 8. 2018

Oprava chodníku zámkovou dlažbou ulice Cesta Svobody – U Nádraží v Říčanech. Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22. 8. 2018 do 18 h.

Předmětem poptávky je oprava chodníku z mozaikové dlažby dlažbou zámkovou s uložením sejmuté mozaikové dlažby bez stavebních příměsí na deponii objednatele. Rozsah prací je dále vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu poptávky. Plnění a platnost díla se bude řídit dle platných právních předpisů, platných ČSN a bude zejména v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod.

Součástí díla je komplexní zabezpečení prací dle platných právních předpisů, zejména s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Součástí závazku je provedení prací dle aktuálních TKP staveb pozemních komunikací vydanými MDS ČR a OPK. Dále pak vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi, Zaměření, vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů, přičemž práce so objednává a kontroluje zhotovitel.

Zhotovitel předá provedení atestů a zkoušek a kontrolních měřičských prací předepsaných TKP, zajištění DIO, zpracování skutečně provedeného díla v listinné podobě, zajištění předání kompletní dokumentace, potřebných dokladů, revizí a atestů.

 

podrobnosti v přílohách

Přílohy

Poptávkové řízení ­ oprava chodníku zámkovou dlažbou15_8_18.docx (84 kB)

U_Nádraží_výkaz_výměr15_8_18.xls (47 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál