Postup přípravy a realizace kanalizační přípojky

6. 9. 2021

Základní východiska: Kanalizační přípojka k nemovitosti je vlastnictvím vlastníka připojované nemovitosti. Proto veškeré náklady spojené s jejím vybudováním nese vlastník připojované nemovitosti. Nemovitost lze ke kanalizačnímu řadu připojit pouze tehdy, pokud je rezervována dostatečná kapacita na ČOV Říčany pro odběr odpadní vody a splní-li připojení ke kanalizačnímu řadu technické standardy správce sítě (např. kanalizační sestava bude v dostatečné dimenzi). Kolaudace rozšíření ČOV je plánována na 27. 10. 2021

 

Jak postupovat?

U provozovatele vodohospodářského majetku 1. SčV - Kontaktní místo Říčany,  Kolovratská 1476, pí. Jitka Jiráková, tel:323 603 731, email: jjirakova@1scv.cz si můžete ověřit, zda vaše nemovitost s č. p. splňuje výše uvedená základní východiska.

Rozhodnutí státní správy:

Vybudování kanalizační přípojky k nemovitosti podléhá vydání územního souhlasu, který vydává stavební úřad ve správním řízení. Podkladem pro toto řízení je projekt zpracovaný oprávněným projektantem, kladné stanovisko 1. SčV a vyřešení vztahu s vlastníky pozemků, kterými bude přípojka vedena.

Pro technické řešení kanalizačních přípojek vydalo město, jako vlastník vodovodních řadů, Směrnici města č. 6/2012 Technické standardy pro vodohospodářský majetek. Projektantem navržená přípojka by měla tyto standardy splňovat společně s příslušnými technickými normami. Směrnici naleznete na webových stránkách města.

Jak postupovat?

1) Zajistěte si projekt pro územní souhlas u oprávněného projektanta.  Dále uvádíme namátkou některé projekční kanceláře, které se podle našich informací danými typy projektů zabývají, včetně kontaktů na ně:

  • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tel. 257 110 111
  • ProPi – projekční atelier, tel. 603 420 248, 603 461 881, 212 242 459
  • Projekční kancelář NDCon s.r.o., tel. 733 643 009
  • Pí. Kořínková, tel. 777 598 217

2) K žádosti přiložte projekt a stanovisko provozovatele (1. SčV - Kontaktní místo Říčany, Kolovratská 1476, pí. Jitka Jiráková, tel.: 323 603 731, email: jjirakova@1scv.cz). Stanovisko provozovatele nahrazuje v tomto případě Souhrnné stanoviska Města Říčany k uvažované stavbě kanalizační přípojky. Není tedy již třeba žádat o další souhlas města s přípojkou.

3) Vztah k vlastníkům pozemků, kterými bude přípojka vedena, je nejčastěji řešen formou smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti. Je-li vlastníkem takového pozemku město, obraťte se se svou žádostí o uzavření smlouvy na pí. Evu Malinovou, pracovnici oddělení majetkových práv odboru správy majetku Městského úřadu Říčany, Masarykovo nám. č.p. 83 – email: eva.malinova@ricany.cz, tel.: 323 618 166. Žádost o uzavření smlouvy lze podat elektronicky nebo písemně v podatelně úřadu. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-odboru-spravy-majetku-r506

4) Smlouva je uzavírána v souladu se Směrnicí města č. 1/2014 o služebnostech. Směrnici naleznete na webových stránkách města.

5) Požádejte stavební úřad o vydání územního souhlasu.  Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s přílohami. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu (bližší informace podá stavební úřad, Melantrichova 2000, Říčany, tel. 323 618 159). Žádost lze podat v podatelně úřadu písemně nebo elektronicky. K žádosti připojte projektovou dokumentací přípojky se všemi potřebnými přílohami a doklad o řešení vztahu s vlastníky pozemků, kterými je přípojka vedena.

Realizace stavby:

Stavbu přípojky včetně napojení na kanalizační řad a osazení realizuje odborná firma či provozovatel na objednávku vlastníka nemovitosti po vydání a nabytí právní moci územního souhlasu.

Zasahuje-li kanalizační přípojka do komunikace, je potřeba získat před realizací souhlas správce komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace.

Jak postupovat?

1) U oprávněné stavební firmy objednejte dodávku kanalizační přípojky.

2) Požádejte silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. Informace o postupu získáte u Ivany Petrové na oddělení technické správy odboru správy majetku tel.: 323 618 183, email: ivana.petrova@ricany.cz.

 

Zahájení odběru

Smlouva o služebnosti je na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí uzavřena po dokončení stavby a předložení geometrického plánu (skutečná poloha přípojky), zpracovaného odborným geodetem. Smlouva o služebnosti je vkládána do katastru nemovitostí.

Odběr může být zahájen po uzavření smlouvy o odvádění odpadní vody.

Jak postupovat?

Následně stavebník uzavře smlouvu o odvádění odpadní vody s 1. SčV a.s. a tím zprovozní kanalizační přípojku u svého objektu. Smlouvu s 1. SčV a.s. lze uzavřít na zákaznickém centru 1.SčV v ulici Kolovratská 1476 v Říčanech.

Specifické případy konzultujte s Ing. Jarmilou Voráčkovou: Jarmila.vorackova@ricany.cz,

tel.: 323 618 109

 

Vypracoval: Odbor správy majetku

Tímto se olmouváme čtenářům Říčanského kurýru (září 2021) za uvedené nepřesnosti v tomto článku, byla chybně uvedena kontaktní adrese 1. SČV a e-mail paní Jirákové.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál