Povinně zveřejňované informace

 

1.

Oficiální název:
Město Říčany

2.

Důvod a způsob založení:
Město Říčany vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s §§ 1 a  2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.). Podle §§ 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním  územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a  vystupuje  v právních  vztazích  svým  jménem  a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3.

Organizační struktura:
viz Organizační schéma

4.

Kontaktní spojení:
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01  Říčany
Ústředna : +420 323 618 111, +420 323 618 211
Fax : +420 323 603 734

www.ricany.cz

E-mail : podatelna@ricany.cz (pro běžnou korespondenci)

elektronická adresa podatelny: e-podatelna@ricany.cz (pro úřední podání) - podrobnosti o elektronické adrese podatelny: ZDE

Odbory a oddělení

Adresa úřadoven a úřední hodiny

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Formuláře ochrana osobních údajů

5.

Případné platby můžete poukázat na účet:
19-724201/0100

Hotově můžete platit v pokladně:

Budova A, Masarykovo nám. 53/40

6.

Identifikační číslo organizace (IČ):
00240702

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00240702

8.

Dokumenty vč. rozpočtu města:

dokumenty

9.

Žádosti o informace:

 

A) Ústně:
  1)  Informační centrum, budova B, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany
  2)  Podatelna MěÚ v Říčanech, budova A, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
B) Písemně (poštou či osobním podáním):
Všechny podatelny MěÚ v Říčanech
  1) Podatelna MěÚ v Říčanech, budova A, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
  2) Podatelna v budově E, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany
  3)  Podatelna v budově F, Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany
C)

Prostřednictvím e-mailu na adrese: e-podatelna@ricany.cz

 

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání  podávejte osobně na kteroukoli podatelnu Městského úřadu v Říčanech nebo písemně na adresu Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany.
Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů MěÚ, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí (viz. organizační struktura – bod 3).

11.

Opravné prostředky:
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí viz informace o opravných prostředcích.

12.

Formuláře:
viz Úřední formuláře nebo Formuláře MěÚ

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
viz Portál veřejné správy.

14.1

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů:
viz přehled předpisů podle nichž město Říčany zejména jedná a rozhoduje.

14.2

Vydané právní předpisy:

Vyhlášky a nařízení

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
viz ceník.

16.

Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zpráva 2000
Výroční zpráva 2001
Výroční zpráva 2002
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016,

Dodatek k výroční zprávě 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

17.

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

Město Říčany v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

18.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7

- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stížnosti na postup povinného subjektu  při vyčíslení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - č. j. 85233/2021-MURI/KVŘG/1180 (zde)

- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stížnosti na postup povinného subjektu  při vyčíslení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - č. j. 102678/2021-MURI/KVŘG/1180 (zde)

 

19.

Výsledky kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany

Výsledky kontrol za rok 2022

20.

Seznam příspěvkových organizací:
Mateřské a základní školy

Kulturní organizace

DPS SENIOR a stacionář Olga

 

Přílohy:

Porovnani_cen_ŘÍČANY - VYÚČTOVÁNÍ 2020.pdf (257 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)