Výsledek vyhledávání textu 'Odbor správy majetku':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Odbor Stavební úřad

 

Město Říčany - Odbor správy majetku

pokračování


Služebnost uložení inž.sítí do komunikace

 

Před uložením inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro, ...) do pozemku komunikace je nutné vyřídit si služebnost (dříve věcné břemeno) s vlastníkem pozemku (většinou nejprve smlouvu o smlouvě budoucí dle předpokládané délky sítě, následně po realizaci smlouvu řádnou dle skutečného zaměření). U místních a účelových komunikací je většinou vlastníkem město Říčany, ovšem některé ...

pokračování


Připojení vjezdu a stavební práce na komunikacích

 

Připojení vjezdu či stavební práce na komunikacích povoluje pověřený silniční správní úřad. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací v pozemku komunikace je nutno mít rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Pro místní komunikace je silničním správním úřadem odbor správy majetku, oddělení technické správy MÚ ŘÍČANY (Mgr. Dauthová) Místními či účelovými komunikacemi je ...

pokračování


Zvláštní užívání komunikace

 

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy. b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší ...

pokračování


Pevné překážky na pozemních komunikacích

 

Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení (kromě zábradlí, zrcadel a hlásek); ostatní předměty tvoří pevnou překážku. Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí ...

pokračování


Připojování sousedních nemovitostí k pozemní komunikaci (sjezdy nebo nájezdy)

 

Na pozemní komunikace lze připojovat sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Povolení se vyžaduje u připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, u úpravy takového připojení nebo jeho zrušení. Právní úprava Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění ...

pokračování


Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami

 

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Právní úprava Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních ...

pokračování


Ztráty a nálezy

 

Evidenci ztrát a nálezů vede Odbor správy majetku, Oddělení hospodářské správy MěÚ Říčany. V případě dotazů k případným ztrátám či nálezům prosím kontaktujte pracovníky tohoto oddělení. Zapomněli jste něco v autobusech říčanské hromadné dopravy? Pak kontaktujte Ing. Jarmilu Voráčkovou, Říčany, Masarykovo nám. 53, tel: 323 618 109, mobil: 702 243 953, mail: ...

pokračování


Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

 

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742. Informace o stavbě Zhotovitel: Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s), Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o. Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2018 Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic Ing. Monika Burešová – ...

pokračování


Odbor správy a údržby města

 

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR ZA OBLAST DOPRAVA Umístění: Březinova 1650/1, Říčany Projektový koordinátor se zabývá touto agendou: silniční správní úřad správa komunikací údržba a servis dopravního značení PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR ZA OBLAST STRATEGICKÉ SLUŽBY MĚSTA Umístění: Březinova 1650/1, Říčany Projektový koordinátor se zabývá touto ...

pokračování


1-10/147  následující»  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)