Prezidentské volby 2018

Mapa volebních okrsků

 

Volba prezidenta republiky 2018, II. kolo

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Volba prezidenta republiky, II. kolo, se koná na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

Právo volit má:

-státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanských průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem

 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

-omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)

-omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Volič hlasuje:

-ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt

-mimo obec svého trvalého pobytu:

                                           -na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů

                                           -na základě voličského průkazu

 

Voličské průkazy se vydávají od 28.12.2017 obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt, a to:

-osobně na oddělení evidence obyvatel, Komenského nám. 1619/2, Říčany, do 24.1.2018 do 16.00 hod. na počkání

-podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 19.1.2018. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

 

Voličský průkaz předá obecní úřad osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál