Přispěje nová vyhláška ke zvýšenému kácení stromů v Říčanech?

12. 9. 2013

O problematice nové úpravy ochrany a kácení dřevin byla veřejnost krátce, formálně a částečně zkresleně informována ve veřejnoprávních médiích k datu 15. července 2013, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato úprava nově vymezuje některé pojmy a upravuje podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Z pohledu občana je asi nejdůležitější změna v tom, že se povolení kácení nově nevyžaduje pro dřeviny rostoucí na zahradách. To platí ale jen za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a nejedná se o stromy památné. Zahrada je vyhláškou definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nestačí tedy, že je pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, ale musí být současně splněny všechny podmínky uvedené vyhláškou. Za oplocený pozemek se přitom nepovažuje pozemek ohraničený jen živým plotem nebo dočasným oplocením. Tato výjimka pro dřeviny rostoucí na zahradách se nevztahuje ale ani na zahrady v zahrádkářských osadách, zahrady u rekreačních nemovitostí, ani na zahrady, na kterých není zároveň rodinný či bytový dům. V těchto případech stále platí, že povolení kácení vyžadují všechny stromy s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm. Oproti předchozí úpravě vyhláška nově definuje zapojené porosty mladých dřevin. To jsou případy, kdy se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, jsou stejného stáří, prorůstají nebo se překrývají, i pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina. Povolení kácení vyžadují zapojené porosty dřevin na ploše přesahující 40 m2. Zpřísnění podmínek kácení platí nově u stromořadí, kdy je nutné povolení kácení vždy, bez ohledu na to, jak je strom velký nebo silný. Stromořadí je dle vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin. Obecně formální náležitosti žádosti na kácení zůstaly totožné. Vyhláška dále pracuje s termínem, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Tím se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v termínu tedy termín od 1.11. do 31.3. každého roku. Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro kácení dřevin neplyne striktně z obecně závazného právního předpisu, ale doporučení je třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy chráněné zákonem. Jde např. o prioritní zájem na ochranu ptáků v době hnízdění, ale i např. zájmy obecné ochrany rostlin a živočichů. Velmi častým problémem je pokácení doupných stromů se zahnízděnými ptáky nebo netopýry, kteří přebývají skrytí také za prasklou borkou.     

V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností doporučujeme raději před realizací kácení předem kontaktovat MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského náměstí 1619 Říčany na tel. 323 618 223 nebo osobně kanc. č. 98, který povolení vydává.

Závěrem věříme, že občané města Říčany včetně Jažlovic, Kuří, Voděrádek, Pacova a Strašína budou s naloženým právem kácení zacházet velmi střídmě, šetřit zdejší stromy na nezbytnou mez a vysazovat stromy nové s povědomím pozitivního vlivu stromů na příznivé prostředí nejen domů, využívaných převážně pro trvalé bydlení.

Ing. Milan Petr,
MěÚ v Říčanech,
odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál