Příspěvek na infrastrukturu města Říčany podle nové vyhlášky

1. 4. 2016

Zastupitelé schválili po vzoru jiných obcí a měst obecně závaznou vyhlášku o poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod. Poplatek se bude vybírat od stavebníků na nově zastavovaných pozemcích a v oblastech, kde bude město teprve budovat sítě. Zejména u rodinné výstavby nahradí vyhláška často diskutovaný finanční příspěvek dle „Zásad pro výstavbu“. Poplatek za rodinný dům s jedním bytem nepřesáhne 125 tisíc Kč.

Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na městem budovanou stavbu kanalizace či vodovodu je standardem v mnoha okolních obcích, kde platí již více než 10 let (např. Průhonice, Úvaly, Dolní Břežany, Květnice, Světice a další). Finanční příjem z nově budovaných staveb slouží obcím pro další rozvoj veřejné infrastruktury, tj. například pro investice do kanalizační sítě, vodovodních řadů, ale i komunikací, škol a dalších veřejných staveb.

V Říčanech byla podobná vyhláška schválena již v roce 2006, ovšem kvůli nejasným pravidlům dotace SFŽP na dostavbu kanalizace ji tehdejší vedení po cca roce platnosti zrušilo. Aktuálně má město k dispozici kladná stanoviska SFŽP, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra ČR, tudíž další rušení vyhlášky nehrozí.

Koho se poplatek týká?

Poplatníkem v Říčanech se stanou všichni, jejichž pozemky se staly či stanou stavebními po datu 3. 7. 2014 a mají možnost připojení na veřejný vodovod („stavebními pozemky“ ve smyslu stavebního zákona, tedy např. dnem vydání územního rozhodnutí, souhlasu aj., neplést se „zastavitelností“ dle územního plánu). Jedná se o termín kolaudace nového vodojemu Říčany, díky kterému je nadále možné napojování na veřejný vodovod ve většině města. Toto datum kolaudace poslední části sítě je závaznou součástí vyhlášky.

Opačně řečeno, poplatníkem nemohou být ti, kdo mají na svém pozemku platné územní rozhodnutí vydané před 3. 7. 2014, dále ti, kdo nemají možnost připojení na vodovod, anebo mají stavební pozemky zatím prázdné a nechystají se stavět. Nově nebude stavebník platit nic za přístavbu stávajícího objektu či vestavbu podkroví, i když bude vznikat nová bytová jednotka, kancelář či sklad. Toto bylo tématem častých diskuzí a věříme, že je to pozitivní změna zejména pro dnešní občany města.

Kdo je od poplatku osvobozen?

Osvobozeni od poplatku jsou navíc všichni, kdo mají svou stavbu na pozemku již zkolaudovanou (zejména tzv. starousedlíci), anebo v minulosti přistoupili na tzv. Zásady a poskytli městu finanční příspěvek na infrastrukturu.

Jaká bude výše poplatku?

Výše poplatku je závislá na typu budovy a ploše stavebního pozemku (ne ploše budovy). Přesná částka je součinem sazby za 1m2 dle tabulky a výměry pozemku. Pro jednobytový rodinný dům je ale výše poplatku zastropována na max 125.000 Kč, tedy ve výši stávajícího finančního příspěvku (dosud byl finanční příspěvek dle tzv. Zásad pro standardní RD napojený na sítě 126.200 Kč). V odůvodněných případech lze požádat finanční odbor MÚ o splátkový kalendář.

Sazba poplatku v Kč/m2 pozemku zhodnoceného možností připojení na stavbu vodovodu

Účel stavby

Sazba Kč/m2

rezidenční (obytné) stavby

183,00

pro rodinnou rekreaci (včetně RD!)

156,00

školství a zdravotnictví

92,00

obchod a administrativa

110,00

garáže

147,00

výroba

73,00

sklady, doprava a spoje

83,00

inženýrské stavby

110,00

zemědělství

55,00

Přihlášení k poplatku

K poplatku se musí majitel pozemku přihlásit do 90 dnů od okamžiku, kdy začnou současně platit všechny tyto podmínky:

  • Vyhláška nabyla účinnosti (nabytí účinnosti bude 14. 4. 2016)
  • Pozemek se stal stavebním po 3. 7. 2014 (tj. po tomto datu na něm bylo vydáno územní rozhodnutí či podobný souhlas)
  • Pozemek má možnost připojení na vodovod
  • Majitel není od poplatku osvobozen
     

V případě, že máte zájem o uzavření dohody o finančním příspěvku s městem dle tzv. Zásad (jedna z možností osvobození od poplatku, detaily v textu vyhlášky), je nutné tuto dohodu uzavřít před datem účinnosti vyhlášky, tj. před 14. 4. 2016. Dohody o příspěvku řeší Michal Hynek, michal.hynek@ricany.cz.  

Jak bude město postupovat u velkých investorů?

Větší stavební záměry, tj. například bytový dům, komerční objekty, ale i více rodinných domů budou kromě poplatku dle zmiňované vyhlášky podléhat povinnosti uzavřít s městem Plánovací smlouvu. Ta je dnes již standardním nástrojem dle stavebního zákona, který smí město a stavební úřad vyžadovat pro zajištění výstavby či posílení veřejné infrastruktury. Plánovací smlouvu bude město vyžadovat již ve fázi parcelace, nejpozději v územním řízení.

Zátěž, která vzniká městu výstavbou nových bytových jednotek, komerčních ploch atp. bude i nadále vyčíslována dle metodiky Zásad pro výstavbu ve městě Říčany. Pro naše město je totiž zcela zásadní, aby nové stavby nepřinášely pouze nové obyvatele s nároky a požadavky, ale také postupné posilování a zlepšování veřejné vybavenosti.   

Kdo vám s aplikací vyhlášky poradí?

Přihlášení k poplatku je povinností samotného poplatníka, stejně jako výpočet jeho výše. Aby ale nedocházelo k opomenutí a následné hrozbě penále, bude každý stavebník v rámci souhrnného vyjádření města ke stavbě upozorněn, zda se na něj poplatek vztahuje a jaká je jeho výše. Problematiku určení poplatníka může detailně vysvětlit Michal Hynek z odboru územního plánování, samotný výběr poplatku pak zajistí finanční odbor města pod vedením Věry Krejčové.  Text vyhlášky je ke stažení na webu města.

Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál