Proběhlo 1. oficiální setkání představitelů obcí

2. 7. 2014

V KC Labuť v Říčanech proběhlo dne 10. června 1. oficiální setkání představitelů obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Říčany. Celkem se setkání zúčastnilo 36 zástupců 28 obcí.

Po úvodu, kdy byl stručně představen celý projekt Podpora meziobecní spolupráce, došlo ke zhodnocení průběhu dosavadních prací, v němž se koordinátorka věnovala především výsledkům dotazníků, z nichž vyplynulo, že obce chtějí spolupracovat především při čerpání dotací pro školství, zapojení seniorů do veřejného života, komunitním plánování a ambulantních a terénních službách, v oblasti odpadového hospodářství by chtěly obce spolupracovat na úspoře financí.


Dalším bodem bylo představení volitelných témat. Celkem jich starostové vybrali pět (doprava, bezpečnost, územní plánování a suburbanismus, zaměstnanost a životní prostředí). Po krátké diskuzi se přistoupilo k volbě, v níž jednoznačně zvítězila doprava.


Poté následovalo představení výsledků analýz, návrhů a příkladů dobré praxe pro školství, odpadového hospodářství a sociální oblast.

Ve školství kromě kapacitních problémů byla zmíněna absence pedagogického vzdělání u pětiny pracovníků škol a nízký počet psychologů. Podobné problémy jsou i v mateřských školách. Dále byly představeny návrhy spolupráce: rozšíření kapacit škol, posílení kompetencí žáků, síťování škol a pedagogicko-psychologické a sociální služby pro školy.

V odpadovém hospodářství byla předvedena mapa svozových společností (celkem 6) a ukázalo se, že společnosti obsluhují souvislá území, ale v každé obci za velmi rozdílné ceny, což by se podle analytičky mělo řešit. Dále byly srovnány (anonymně, podle počtu obyvatel) náklady obcí na odpadové hospodářství. Ukázalo se, že rozpětí činí významné částky (většinou statisíce až miliony). Dále se prezentovala návrhová část: společná likvidace černých skládek (kromě Světic mají tento problém všechny obce, proto by bylo dobré se spojit, např. společné výběrové řízení), efektivní třídění odpadů (společné vyjednání příznivých podmínek), osvěta občanů a společný nákup techniky.

Poslední byla na řadě sociální oblast. Byl ukázán počet jednotlivých typů sociálních služeb (nejvíce sociální poradenství a domovy pro seniory – 5 - a pečovatelská služba - 4, ostatní většinou po jednom). Také byly stručně zmíněny plánované projekty v této oblasti na území ORP (většinou domovy pro seniory, dále stacionář, spolkový dům, chráněné bydlení a rehabilitační, rekondiční a terapeutické centrum pro zdravotně postižené a seniory). Následně byly představeny návrhy řešení: sociální bydlení a dům s pečovatelskou službou (společné pro sdružené obce), azylový dům, chráněné bydlení, vytvoření chráněných pracovních míst, vytvoření webových stránek o sociálních službách v ORP Říčany, setkání představitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb a zřízení občanské poradny.


Posledním bodem programu byla analýza území s návrhy na její prohloubení. Ve správním obvodu ORP Říčany je celkem 8 dobrovolných svazků obcí (DSO), z nich je 5 monotematických a k transformaci se hodí jen Ladův kraj. Další možností je vytvoření několika nových menších DSO. Třetí možnost je vytvoření jednoho svazku na úrovni ORP (který by sloužil především k výměně informací), v rámci něj by fungovalo několik menších uskupení k řešení místních problémů (financování by bylo zohledněno podle počtu obyvatel a velikosti území a počtu oblastí, v nichž by ta která obec zrovna měla zájem spolupracovat). Konečná podoba institucionalizace bude vycházet z názorů představitelů obcí.


Po skončení oficiálního programu následovaly neformální rozhovory představitelů obcí.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)