Radnice získala evropské finance na rozšíření říčanské čističky odpadních vod

19. 9. 2018

Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají drobní stavitelé a majitelé dosud nenapojených nemovitostí v Říčanech, hrozbou jsou ale velké developerské projekty. Právě pro ně je chybějící kapacita hlavní brzdou. Získání dotací bylo základní podmínkou na dlouhé cestě ke zkapacitnění ČOV, která trvá již několik let. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel.

V červenci obdržela radnice informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci z evropských fondů na realizaci projektu Intenzifikace ČOV, Říčany do výše zhruba 76,6 milionů korun. Celkové náklady na realizaci stavby byly vyčísleny dle zpracovatele dokumentace společností Sweco Hydroprojekt, a.s. na bezmála 146 milionů korun.

„Jde o rozsáhlý projekt, který je finančně i organizačně velmi náročný. Získání dotace je jeden z důležitých úspěchů. Kolegyně z odboru kanceláře starosty odvedly špičkovou práci,“ děkuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). Žádost o dotaci radnice podala v lednu 2018. Reagovala na výzvu č. 71 OPŽP prioritní osa 1 specifický cíl 1.1. o dotaci na intenzifikaci ČOV. Celkové náklady na projekt jsou 145 932 728 Kč (z toho způsobilé 120 247 429 Kč a nezpůsobilé 25 685 298 Kč).

Základním cílem projektu je dostavba biologického stupně a dalších potřebných objektů tak, aby bylo zajištěno navýšení kapacity ČOV Říčany ze stávajících 16 157 EO na kapacitu 20 600 EO. Tato kapacita by měla být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených nemovitostí ve stávající zástavbě města. Koncepční řešení navýšení kapacity ČOV Říčany v jejím původním areálu na 20 600 EO navrhla studie zpracovaná společnosti AQUA CONTACT Praha v.o.s.

Zvýšenou kapacitu chceme využít primárně pro stávající objekty, respektive obyvatele, kteří zatím nemohli být napojeni. Intenzifikace umožní i jednotlivou výstavbu domů, zejména v prolukách uvnitř města. Budovat se bude i občanská vybavenost. Větší rezidenční projekty však musí být plánovány i s ohledem na další potřeby a udržitelný růst počtu obyvatel našeho města“, doplňuje David Michalička (Klidné město), radní odpovědný za vyjadřování města ke stavbám.

Současná kapacita říčanské ČOV je již několik let na hraně své kapacity a její provozovatel společnost 1. SčV zájemce o kanalizaci nepřipojuje. Pro stavitele a soukromé investory znamená nedostatečná kapacita ČOV nutnost pořídit si dočasnou jímku nebo stavební záměry pozastavit.

„Nyní je potřeba získat stavební povolení, dopracovat projekt na úroveň rozpočtu, pak musíme získat dalších zhruba 50 milionu korun, vysoutěžit dodavatele, čistírnu a přilehlé objekty postavit“ přibližuje další postup starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a pokračuje „Zároveň město naráží na kapacitu hlavních kanalizačních stok. V oblastech, kde kanalizační řady nejsou, bude potřeba připravit projekty, získat pro ně finance v řádech desítek milionů korun... Do toho ale hrozí, že se na vytvořenou kapacitu vrhnou developerské společnosti, které si ji zarezervují a neexistuje zákonná cesta, jak jim v tom zabránit“ dokončuje vize starosta.

Stejně to dopadlo s kapacitou ČOV při minulém rozšíření, kdy velké stavební projekty vyčerpaly kapacitu a nezbylo na menší stavitele. Jednou z mála možností, jak hrozbu masivní bytové výstavby eliminovat, by měla být změna územního plánu číslo 2. Takzvaná etapizace má za cíl další výstavbu podmínit dostatečnou infrastrukturou a to nejen vodárenskou, ale i dopravní a školskou. Velké projekty na zelených loukách by tak musely počkat na výstavbu potřebných školek a škol, vodovodů a kanalizací, ale třeba i na dostavbu Pražského okruhu. Účelem etapizace není výstavbu zmrazit, ale její tempo přizpůsobit možnostem města. V opačném případě hrozí, že kvalita života, kterou lze nyní považovat za velmi vysokou, se bude rychle snižovat. Soukromí investoři mají velké či menší projekty bytové výstavby připravené.  Například v lokalitě Na Vysoké hrozí výstavba 25 bytových domů s 24 rodinnými domy a dalšími objekty.

 

Projekty Kanalizace a Vodovod Voděrádky získaly dotaci

Říčany uspěly také s žádostí na projekt Kanalizace Voděrádky z Operačního programu životního prostředí – výzva 71. Předpokládané náklady na projekt jsou 17 milionů korun. Evropské zdroje by pokryly přibližně 9 milionů korun. Jedná se o výstavbu asi kilometrové kanalizace v části obce Voděrádky. Navrhovaná výstavba splaškové kanalizace by řešila odkanalizování ulic Zámecká, Krabošická, U Boudů, Voděradská a Nad Vsí. S výstavbou kanalizace souvisí i osazení druhé linky do stávající ČOV Voděrádky, čímž dojde k navýšení kapacity na 600 EO. V současné době je osazena pouze jedna linka s přípravou na rozšíření. Podmínkou realizace je, aby město Říčany bylo vlastníkem voděrádské čističky.

Realizace vodovodu ve Voděrádkách je podmíněna řešením odvodu a likvidace odpadních vod. Cílem projektu je vybudování vodovodu navazujícího na stávající vodovodní řady v obci Voděrádky v ulicích Krabošická, Jažlovická, Zámecká, U Boudů, Nad vsí, Nádvorní a Voděradská.  Obyvatelé dotčené lokality jsou v současnosti odkázáni na vodu z vlastních lokálních zdrojů, jejíž množství a kvalita je díky klimatickým podmínkám značně proměnlivá.  Vybudováním vodovodu budou mít obyvatelé zajištěn stálý přístup ke kvalitní pitné vodě. Předpokládané celkové výdaje na realizaci vodovodu jsou ve výši 6,1 milionů korun. Přiznaná dotace z výzvy č. 73 OPŽP je 2,6 milionů korun.

 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města                

Foto: Ruda Flachs

 


 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)