Revitalizace říčanských sídlišť


Vážení spoluobčané,

v průběhu roku 2019 jsme zahájili projekt revitalizace říčanských sídlišť. Na samotném začátku jsme uspořádali na sídlištích neformální veřejné setkání nad mapou. Společně s vámi jsme pojmenovali hlavní problémy a hledali nápady na jejich řešení. Vaše podněty byly základem pro vytvoření koncepčního návrhu na proměnu sídlišť, který jsme vám předložili k připomínkám..

David Michalička, starosta
Petr Frank, architekt
 

Aktuality

Výměna mobiliáře - jaro 2022

Na základě provedené pasportizace současného mobiliáře na sídlištích se vedení města rozhodlo, pro výměnu laviček a košů ve všech čtyřech lokalitách. Přesnou specifikaci najdete rozepsanou pro každé jednotlivé sídliště: sídliště Haškova, sídliště Komenského náměstí, sídliště Na Kavčí skále, sídliště Olivovna Předkládáme vám tedy návrh městských architektů k připomínkám. Vybrán byl na všechny lokality tento mobiliář:

Lavička s opěradlem délky 1,82 m materiál opěradla a sedáku – akát

Charakter konstrukce – odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezu

 

Odpadkový koš se stříškou – půdorys sférického čtverce

Kombinovaná ocelovo-hliníková konstrukce nese opláštění z dřevěných latí. Stříška je opatřena zámkem. Unifikovaná vnitřní nádoba z odolného plastu (HDPE plast – 50l)

 

Nosič sáčků pro sběr psích exkrementů

Ocelový zinkovaný sloupek z L profilu nese uzamykatelnou nerezovou schránku na sáčky pro psí exkrementy.

Venkovní stolek pro volné osazení - stolek z palet

Přírodní nové vysušené ohoblované dřevo (smrk), zaoblené hrany. Rozměr Výška 45cm, 100 x 100cm). Pro venkovní použití ošetřeno např. Lazurit forte.

 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA SÍDLIŠTÍCH / ANALÝZA ODPOVĚDÍ z roku 2021

 

Co je projekt revitalizace říčanských sídlišť?

Tento projekt je zpracován pro území sídlišť Haškova, Na Kavčí skále, Olivovna a Komenského náměstí. Hlavním cílem revitalizace je řešit prostor komplexně a připravit podklad pro jeho postupný a koordinovaný rozvoj, který zamezí nekoncepčním zásahům do veřejných prostranství bez vize rozvoje lokality jako celku. S tím bezprostředně souvisí jednotlivé fáze tohoto projektu.

1 → Participace

První důležitou fází projektu je participace s obyvateli, která proběhla na všech sídlištích formou sousedského setkání nad mapou. Účelem setkání bylo zhodnotit současný stav území a zjistit potřeby místních obyvatel.

2 → Analýza území

Další fází projektu je analýza území. Ta proběhla formou terénních průzkumů a fotodokumentace. Analýzy byly zaměřeny především na vyhodnocení pozitiv a negativ území a mapování cestní sítě.

3 → Návrh změn

Jednotlivé návrhy změn reagují na analyzované nedostatky v lokalitách a zjištěné potřeby místních obyvatel. Společným prvkem všech návrhů je členění velkých ploch veřejného prostranství do konkrétních forem, doplnění cestní sítě, úprava a vytvoření nových parkovacích stání a doplnění mobiliáře a kontejnerů.

4 → Připomínkování

Aktuální fáze projektu.

Návrh změn byl projednán s vedením města a nyní je veřejně představen. Každý obyvatel sídliště Haškova, Na Kavčí skále, Olivovna a Komenského náměstí obdrží tištěnou formu, pro ostatní obyvatele v okolí je zde návrh změn dostupný online. Vaše podněty k předloženému návrhu můžete uvést do dotazníku, který je součástí tištěné formy, nebo využít online dotazník. Na sídlištích budou po dobu připomínkování umístěny výstavní panely, na kterých bude připevněna schránka pro vhození papírové formy dotazníku.

5 → Vyhodnocení a zapracování připomínek

Připomínky z dotazníkového šetření budou vyhodnoceny podobnou formou jako v první fázi projektu participace a budou zapracovány do návrhu změn.

 

JAKÉ JSOU HLAVNÍ CÍLE REVITALIZACE SÍDLIŠŤ?

Zvýšení kvality veřejných prostranství

Smyslem revitalizace veřejných prostranství je podpořit potenciál „bydlení v zeleni“, zlepšit čitelnost prostředí a rozšířit možnosti trávení času venku vytvořením adekvátního zázemí pro různé skupiny obyvatel. Předpokladem zvýšení celkové kvality veřejného prostoru je zlepšení podmínek pro pěší, především pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro zvýšení kvality bydlení na sídlištích je třeba najít vyvážený vztah mezi zajištěním dostatečného množství parkovacích stání pro rezidenty a požadavkem na kvalitu veřejného prostoru.

Modrozelená infrastruktura proti dopadům klimatických změn 

V současné době se při revitalizaci veřejných prostranství klade důraz na implementaci opatření zmírňujících dopady klimatických změn. Jedním z těchto přírodě blízkých opatření je hospodaření s dešťovými vodami (HDV). Prvky HDV by měly plně využít potenciál velkých ploch zeleně na sídlištích, kde můžou být srážkové vody zadrženy, vsáknuty nebo postupně odpařeny, čímž se zlepší stav zeleně a mikroklimatu v lokalitě. Takové prvky v území zpomalují celkový odtok srážek z daných lokalit, a tím snižujínápor na kanalizační síť a snižují náklady nalikvidaci srážkových vod v centralizovaném systému. Pokud jsou tyto prvky HDV spojeny s vegetačními prvky, jedná se pak o řešení modrozelené infrastruktury. Město Říčany v současné době prověřuje možnosti čerpání dotací na implementaci HDV opatření z Operačního programu Životního prostředí. 

Zlepšení programové nabídky veřejných prostranství

Čím více je prostor uspořádán, tím méně se stává flexibilním pro ostatní aktivity. Cílem revitalizace není za každou cenu navrhnout a přetvořit volné plochy na formální prostory, ale citlivě je definovat a v některých případech i ponechat. Takovým příkladem mohou být místa pro volnou hru dětí, která pracují pouze s původním prostorem bez jakýchkoliv pravidel. 

Podpora komunitního života a sociální soudržnosti 

Je prokázáno, že posílením dobrých vztahů mezi obyvateli se zvýší i kvalita života. Kde existuje soudržná komunita, lidé se znají a spolupracují, tam se žije lépe. Předpokladem rozvoje společenského života a budování vztahu k místu je to, že se lidé mají kde potkávat. Sídliště jsou z principu převážně obytnou lokalitou, veřejná prostranství a veškeré venkovní prostory tak slouží a budou sloužit především svým obyvatelům. Návrh revitalizace veřejných prostranství se snaží odpovědět na potřeby běžného života v lokalitě a usiluje o vytvoření nových míst pro setkávání obyvatel různých věkových kategorií. 

Optimalizace správy a údržby veřejných prostranství

Důležitou součástí revitalizace je optimalizace správy veřejných prostranství. Velké množství veřejného prostoru a vegetace generuje vysoké nároky na péči. S postupem času se na sídlištích začala objevovat přítomnost vágních a neurčitých ploch, které ztratily původní význam přítomností přebujelé zeleně a postupnou degradací původních prvků a materiálů. Cílem návrhu je tyto prostory jasně definovat a navrhnout tak, aby jejich budoucí náplň umožnila optimalizovat následnou péči. Například jedním z podnětů místních obyvatel bylo přání komunitních zahrad, které by nabídly aktivním obyvatelům možnost zapojit se do zkrášlení okolí bytových domů. 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)