Říčanský most přes železniční trať je opravený a opět průjezdný

26. 11. 2018

Most v ulici 5. května, nazývaný Říčaňáky „most sebevrahů“ se koncem listopadu opět otevřel běžnému provozu. Důležitá trasa pro autobusy a auta prošla náročnou pětiměsíční rekonstrukcí. Státní fond dopravní infrastruktury na základě úspěšné žádosti města o dotaci přispěl ze svého rozpočtu přibližně dvaadvaceti miliony korun. Linky PID, Městské a Školní autobusové dopravy tak můžou opět využívat tuto rychlejší trasu spojující východní okraj města s centrem.

 

 

 

 

Most před několika lety prověřili projektanti a zjistili poruchy v konstrukci mostu. Pokud by je město neopravilo, životnost mostu by se výrazně zkrátila. Oprava začala v létě.

„Příprava projektu byla náročná, nejen technicky nebo při zajištění peněz ze SFDI. Hodně energie vzala kupříkladu jednání o výlukách vlaků. Chtěli jsme, aby říčanští cestující pocítili omezení v co nejmenším rozsahu,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Některé scénáře totiž uvažovaly s mnohamilionovými platbami za výluku a náhradními autobusovými spoji ve směru na Stránčice.“

Harmonogram byl dodržen a po pěti měsících intenzivních prací se může kromě pěších a cyklistů vrátit na most i automobilová doprava. Řidiči tak nebudou muset v ranních špičkách stát dlouhé minuty na železničním přejezdu v ulici Olivova.

Při rekonstrukci stavbaři odstranili všechny vrstvy mostovky, římsy a zásypy opěr. Odhalené komorové nosníky prošly kontrolou a ošetřením proti korozi výztuže.  Zcela nové jsou římsy, které zároveň slouží jako chodník, souvrství vozovky, zábradlí i protidotykové ochrany chránící chodce před kontaktem s trolejí. Most prošel opravou a sanací spodních částí. Při pravidelných denních výlukách jednotlivých kolejí probíhala sanace spodní části mostu, kdy byly nosníky i sloupy opatřeny sanační stěrkou a nátěrem.  Práce na středovém poli nad kolejištěm probíhala z lešení na speciálním vozíku, který byl vyroben na zakázku na tuto stavbu. Stavební práce si vyžádaly pokácení náletové vegetace a dvou lip, které byly v přímé kolizi se stavbou.

„Přestože šlo o velmi složitou stavbu, vyšla přesně podle plánu. Na den přesně…To je na hlubokou poklonu celému týmu,“ dekuje starosta V. Kořen.

Otevřením mostu práce neskončí. Dokončovací práce budou ještě probíhat pod mostem – jedná se zejména o terénní úpravy a opravu pěší stezky pod mostem směrem k parkovišti v ulici U Trati. Zprůjezdněním této významné spojnice centra s východním okrajem města se změní i linky městské hromadné dopravy.

Rekonstrukci mostu si vyžádal špatný technický stav nosné konstrukce. Na podzim roku 2016 vyhlásil Státní fond dopravní infrastruktury první dotační výzvu zaměřenou na mimoúrovňové křížení místních komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou, tj. železnice, dálnice a silnice I. třídy. Vedení radnice na tuto výzvu pružně zareagovalo a v lednu 2017 podalo žádost o dotaci. Po úspěšném získání dotace ve stoprocentní výši následovala fáze výběru zhotovitele, TDI a jednání se SŽDC o výlukách.

Rekonstrukci provedla akciová společnost EDIKT. Autorem projektové dokumentace byla společnost PONTEX s.r.o. a technickým dozorem investora akciová společnost SUDOP PRAHA. Přípravné práce trvaly přibližně rok. Šlo především o koordinaci prací a výluk na trati. V době prací na nosných konstrukcích mostu byl totiž železniční provoz veden vždy jen po jedné koleji. Projednávání výluk je náročný proces a konkrétní termíny se ve spolupráci se SŽDC stanovují až 90 dní dopředu. Práce proto musely být velmi precizně naplánovány, aby vše navazovalo a stavba nenabrala zpoždění. Jedinou nejistotou tak bylo počasí, které však naštěstí stavbě po většinu času přálo.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál