Schválena konečná verze analytické části souhrnného dokumentu

23. 10. 2014

Analytické části všech oblastí (obecná charakteristika území, předškolní výchova a základní školství, sociální oblast, odpadové hospodářství a doprava) prošly několika koly připomínek ze strany SMO a byly k nim zhotoveny externí oponentské posudky. Všechny poznámky byly zpracovány a nyní je schválena celá analytická část souhrnného dokumentu.

Tým projektu meziobecní spolupráce zveřejnil na webových stránkách města Říčany dokument obsahující analýzy v oblasti školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb a dopravy.  Analýzy byly zpracovány za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany, tedy 52 obcí. Dokument obsahuje užitečná data obecného charakteru o celém regionu a zejména data z výše uvedených oblastí. V oblasti dopravy byla analyzována silniční a železniční síť, dopravní obslužnost i např. cyklistická doprava, v oblasti odpadového hospodářství jsou k dispozici data o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi a za sociální oblast např. počty sociálních služeb a zařízení a jejich seznamy. Zajímavá nejen pro odborníky, ale i pro veřejnost je situační analýza základního a mateřského školství, poskytující např. údaje o počtech škol, průměrném počtu žáků, očekávaném vývoji počtu žáků do r. 2024 a další.

Dále byly za každou oblast zpracovány SWOT analýzy, analýzy rizik, finanční analýzy a analýzy cílových skupin.

V další fázi projektu bude připravena návrhová část tohoto dokumentu, s konkrétními cíli a projekty meziobecní spolupráce. Analytickou část jsme se však rozhodli zveřejnit již nyní, aby aktuální data byla k dispozici nejen obcím, které jsou do projektu zapojeny, ale i odborníkům z jednotlivých oblastí, zpracovatelům projektů a dokumentů, pro něž by tyto analýzy mohly být cenným zdrojem, studentům i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Budeme rádi, budou-li analýzy využity v dalších projektech a pracích. Případné uživatele prosíme o řádné citace dle platných a účinných norem a prosíme Vás vždy o užití dodatku obsahujícího informaci, že se jedná o podklady vzniklé na základě realizace projektu financovaného z ESF OP LZZ, označeného plným názvem a registračním číslem (projekt Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, financovaný z Evropského sociálního  fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost).

Projekt meziobecní spolupráce je celorepublikovým projektem Svazu měst a obcí, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je na základě rozhodnutí volených představitelů obcí z daného území vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce, která umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Záměrem je podnítit komunikaci mezi obcemi na úrovni ORP, zmapovat stávající spolupráci a navrhnout další modely spolupráce v podobě nových či transformovaných dobrovolných svazků obcí a strategií dalšího rozvoje.

 

Za realizační tým

Karolina Emanuelová,

Koordinátorka meziobecní spolupráce
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)