Starosta

Starostou města ve volebním období 2014-2018 byl zvolen
Mgr. Vladimír Kořen
Telefon : 323 618 108, e-mail: vladimir.koren@ricany.cz, sekretariát : 323 618 106
Fax : 323 118 179

Asistentka starosty: Mgr. Markéta Žilková, tel. 323 618 114, e-mail: marketa.zilkova@ricany.cz

Rozsah činnosti: Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po předchozím schválení těmito orgány. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta:
- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
- může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
- může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
- plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Rada města stanovila, že je starosta garantem nad úkoly v oblasti:


strategie, finanční politiky, dotační politiky, oblasti vnějších vztahů, územního rozvoje, životního prostředí, bezpečnosti a krizového řízení

Oblast strategie města se zaměřením na :

· stanovení strategie rozvoje města

· stanovení strategie města při nakládání s majetkem města

Oblast finanční politiky se zaměřením na:

· návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření

· sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku

· kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření města

· práci s cizími zdroji v rozpočtu města

· přípravu rozpočtového a investičního výhledu a investičních záměrů města

· návrhy způsobu financování investičních záměrů města


Oblast dotační politiky se zaměřením na:

- čerpání prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje

- čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu

- čerpání prostředků z Fondu soudružnosti

- čerpání prostředků z aktuálních operačních programů spolufinancovaných EU a ze státních dotačních titulů

 

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

· koordinaci zahraničních vztahů

· vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území

České republiky

· komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města

a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti

této komunikace

· komunikace s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské

sféry


Oblast územního rozvoje se zaměřením

· zásadní otázky územního plánování, tvorbu a realizaci strategických,

územně-rozvojových a urbanistických programů města

· projednávání záměrů územního a investičního rozvoje s dalšími obcemi

· zajištění povinností města v samostatné působnosti při vyhodnocování

dopadů územního plánování na životní prostředí, včetně zajištění politiky

města v lesním a vodním hospodářství

· koncipování vyjádření, stanovisek a jiných procesních úkonů města v

zásadních otázkách územního plánování a stavebních řízení


Oblast bezpečnosti a krizového řízení se zaměřením na :

· řízení činnosti Městské policie a Útvaru krizového řízení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál