Starosta

Starostou města ve volebním období 2018-2022 byl zvolen

Mgr. Vladimír Kořen

tuto funkci vykonává jako uvolněný

e-mail: vladimir.koren@ricany.cz, sekretariát : 323 618 106
Fax : 323 118 179

Asistentka starosty: Mgr. Markéta Žilková, tel. 323 618 114,
e-mail: marketa.zilkova@ricany.cz

Rozsah činnosti: Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po předchozím schválení těmito orgány. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

 

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta:
- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
- může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon  přenesené působnosti v určitých věcech,
- může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
- plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Zastupitelstvo města Říčany stanovilo Mgr. Vladimíra Kořena určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Říčany, ve smyslu dotčených ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, s účinností od 14. 11. 2018.

Rada města stanovila, že je starosta garantem nad úkoly v oblasti:
 

Oblast strategie města se zaměřením na:

 • stanovení strategie rozvoje města
 • stanovení strategie města při nakládání s majetkem města

 

Oblast finanční, investiční a dotační politiky města se zaměřením na:

 • návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření
 • sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku
 • kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření města
 • přípravu rozpočtového a investičního výhledu a investičních záměrů města
 • návrhy způsobu financování investičních záměrů města
 • koordinaci čerpání prostředků z krajských, státních i evropských zdrojů
 • projektové řízení zásadních projektů a investic města   

 

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • mediální politiku města, koordinaci výstupů masové komunikace směrem k médiím i Říčanskému Kurýru, komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti této komunikace
 • koordinaci zahraničních vztahů
 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky

 

Oblast územního rozvoje se zaměřením na:

 • zásadní otázky územního plánování, tvorbu a realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů města
 • projednávání záměrů územního a investičního rozvoje s dalšími obcemi
 • zajištění povinností města v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů územního plánování na životní prostředí, včetně zajištění politiky města v lesním a vodním hospodářství
 • koncipování vyjádření, stanovisek a jiných procesních úkonů města v zásadních otázkách územního plánování a stavebních řízení

 

Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • problematiku hospodaření s vodou v krajině
 • zvyšování biodiverzity
 • ochranu, údržbu a tvorbu veřejné zeleně
 • dopady klimatických změn
 • zapojení města do aktivit podporujících vzdělávání a změnu postojů v oblasti ŽP /např. snižování jednorázových plastů/
 • komunikaci se spolky z oblasti životního prostředí

 

Oblast spravedlnosti, bezpečnosti a krizového řízení se zaměřením na:

 • řízení činnosti městské policie a útvaru krizového řízení
 • vztahy města k soudům, státním zastupitelstvím a bezpečnostním složkám státu

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál