Územně analytické podklady

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, poskytuje data v souladu s odst. 3 § 27 stavebního zákona, a to pouze pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.

Přílohy:

Podklady pro rozbor a rozbor udržitelného rozvoje území - 4. aktualizace.pdf (12077 kB)

Katalog obcí.pdf (3298 kB)

Výkres hodnot území.pdf (37959 kB)

Výkres limitů využití území.pdf (60745 kB)

Výkres záměrů na provedení změn v území.pdf (4811 kB)

Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.pdf (98390 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál