Vodoprávní úřad v Říčanech žádá občany o rozumné využívání vody v období sucha

13. 8. 2015

Odbor životního prostředí doporučuje všem občanům v ORP Říčany nepoužívat vodu na zalévání a dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody v suchém období v červenci a srpnu 2015.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci i srpnu 2015 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích v celém správním území ORP Říčany, upozorňujeme a žádáme o informování občanů jednotlivých obcí, aby nepoužívali vodu na zalévání či dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody a používali vodu pouze pro osobní spotřebu.

Zároveň předem upozorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ze strany vodoprávního úřadu, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.

Ing. Václav Balvín
Referent
Odbor životního prostředí

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál