Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

16. 9. 2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají na území České republiky v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

Právo volit má:

-státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanských průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem

 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

-omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)

-omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Volič hlasuje:

-ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt

-mimo obec svého trvalého pobytu:

                                           -na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů

                                           -na základě voličského průkazu

 

Voličské průkazy se vydávají od 23. září 2021 obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt, a to:

 

-osobně na oddělení evidence obyvatel, Komenského nám. 1619/2, Říčany, do 6. října 2021 do 16.00 hod. na počkání

-podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1.října 2021 do 16.00 hod. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky

 

Voličský průkaz předá obecní úřad osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)