Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Formulář žádosti o závazné stanovisko naleznete zde.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

 

Závazná stanoviska orgánu územního plánování – vysvětlení s omluvou

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance.  Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP) něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.

 

Od 1. ledna 2018 je účinná novela stavebního zákona, která převedla ze stavebních úřadů na úřady územního plánování (tedy obce s rozšířenou působností) pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje a posuzovat záměry z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Provádí to formou vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování.

Úřad územního plánování v Říčanech, kterým je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu, informuje tímto občany a zároveň se omlouvá, že aktuálně není schopen vydávat závazná stanoviska v obvyklých lhůtách.

Odbor na základě novely nyní posuzuje stavební záměry na území 52 obcí svého správního obvodu (jedná se o území pod správou 5 stavebních úřadů). Odboru územního plánování tak k jeho hlavním činnostem, jimiž je zejména vysoce kvalifikované pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií, přibyla nová obsáhlá agenda. Tuto agendu úředníci bohužel vykonávají zčásti na úkor právě uvedených hlavních činností.

Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %.

Byl sice navýšen počet pracovních pozic o dvě, ale najít vhodné pracovníky se vzhledem k současné situaci na trhu práce podařilo až po opakovaných výběrových řízeních, přestože jsme s hledáním začali s předstihem, ihned po schválení novely. Kvalifikační požadavky pro úřady územního plánování jsou stanoveny zákonem a jsou dosti vysoké.

Situace je vyhrocená.  Je zcela nemožné stihnout vydávat stanoviska v obvyklých lhůtách - v současné době žadatelé čekají přibližně 4 měsíce. Tato skutečnost přináší větší či menší komplikace všem stavebníkům, neboť bez závazného stanoviska orgánu územního plánování nemůže příslušný stavební úřad vydat požadované územní rozhodnutí či územní souhlas. Situaci považujeme za dlouhodobě neúnosnou, není však v silách našeho úřadu ji uspokojivě a rychle vyřešit. Negativní dopad lze očekávat i na obce, neboť zatížení našeho úřadu touto agendou ovlivňuje kapacitní možnosti odboru v oblasti pořizování územních plánů, což by mohlo mít za následek, že obce budou nuceny využívat služeb externích pořizovatelů (mimo úřad) a tak jim vzniknou nové náklady.

Je nám líto, že lidé mají zbytečné problémy i to, že situace poškozuje dobré jméno našeho úřadu.

Situace je obdobná nebo i horší na mnoha úřadech územního plánování, zejména v okolí Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj, které novelu zákona připravilo a prosadilo, je o současné kalamitní situaci informováno. Údaje o počtech žádostí, vyřízených stanovisek i pracovníků mají od nás i dalších úřadů územního plánování k dispozici jak na Krajském úřadě, tak na MMR. Čísla jsme poskytovali i některým médiím, která opakovaně o situaci informují.

Zdá se, že až se značným zpožděním pochopilo ministerstvo dopad tohoto kroku. Cílem novely mělo být zjednodušení procesů ve stavebním právu, ukázalo se však, že opak je pravdou. Navíc stát dosud neposkytl na výkon agendy konkrétní účelový finanční příspěvek, takže navýšení nákladů hradí obce s rozšířenou působností převážně ze svých vlastních rozpočtů.

S nadějí očekáváme výsledek poslanecké iniciativy části poslanců. Zdá se, že se podaří prosadit navrhovaný záměr zúžení okruhu staveb vyžadujících závazné stanovisko a uleví se tak stavebníkům i úřadům. Návrh změny stavebního zákona (již projednaný v parlamentu) obsahuje zrušení povinnosti závazného stanoviska u staveb, jejichž význam z hlediska urbanismu a územního plánování není zásadní (např. u drobných staveb, staveb souvisejících, dělení pozemků apod.)

Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.  Zároveň Vás prosíme – neubírejte nám čas zbytečnými stížnostmi a výtkami – o to méně práce pro Vás potom stihneme.

Věřte, že se snažíme ze všech sil o zlepšení nastalé situace.

 

Ing. Čestmíra Šťastná

vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 

Dodatek ke článku o závazných stanoviscích:

S největší pravděpodobností vejde 1. 9. 2018 v účinnost zákon 169/2018 Sb., který novelizuje zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – mimo jiné i stavební zákon – závazná stanoviska úřadu územního plánování – viz příloha dále:

ČÁST PÁTÁ

Změna stavebního zákona

Čl. VI

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 96b odst. 1 větě první se za text „ , 129“ vkládá text „odst. 2 a 3“.

21. V § 96b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro

a)    záměry uvedené v § 79 odst. 2,

b)    záměry uvedené v § 80 odst. 3,

c)    záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,

d)    dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy33),

e)    studny individuálního zásobování vodou,

f)    stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich,

g)    stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,

h)    stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.“.

22. V § 96b odst. 3 větě druhé se slova „stanoví podmínky“ nahrazují slovy „může stanovit podmínky pro“.

23. V § 96b odst. 5 se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „orgán“.

24. V § 96b se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

Upozornění pro stavebníky

1. 11. 2018

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje upozorňuje stavebníky a ostatní žadatele o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b, že v průběhu posledních měsíců se lhůta pro vydávání ZS na našem pracovišti ustálila na cca 5 měsících od podání žádosti. Upozorňujeme žadatele, aby s tímto počítali a podali žádost o závazné stanovisko v dostatečném předstihu v souladu s časovým plánem svého záměru.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)