Výsadba liniové zeleně

Rok Podání: červen 2016                                                                                                                 Dokončení projektu: 2018 (následně běží udržitelnost)

Celkové způsobilé výdaje: 4 603 094,94

Z toho dotace: 3 682 475,96
Celkové nezpůsobilé výdaje: 281 067,03,-
Evropský fond pro regionální rozvoj

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002466

Cílem projektu je výsadba izolační liniové zeleně poblíž dálničního přivaděče na vytipovaném území
obce Říčany. Tento krajinný prvek bude plnit několik základních funkcí: rozdělí lán pole na menší
celky a tím sníží vodní a větrnou erozi, zachytí prachové částice z dopravy, vytvoří estetický zelený
pás chránící okrajovou část města.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt navazuje na výsadbu remízů a alejí v okolí Říčan a má s ní shodný cíl - pokračování v nápravě
nevyhovujícího stavu krajinných prvků, které byly v minulosti likvidovány zvláště v souvislosti se
zemědělskou politikou 50. let. V důsledku toho dochází dodnes ke splavování ornice ve svažitých
polích, omezena je biodiverzita místa, chybí pásy zeleně, které by zachycovaly emise. Plánovaná
výsadba izolační zeleně bude provedena na vytipovaném území, které se nachází na rozlehlém lánu v
sousedství dálničního přivaděče (komunikace II/101). V budoucnosti je počítáno s tím, že v nedaleké
lokalitě bude vybudována další část tzv. Pražského okruhu (komunikace č. 511). Nyní je tedy vhodná
doba pro výsadbu izolační liniové zelně, která jakožto krajinný prvek splní své funkce protierozní,
environmentální a zároveň vytvoří zelený pás chránící okraj města před velkou komunikací.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je založení přírodě blízkých vegetačních prvků sestávajících z vertikálně a horizontálně
rozčleněného porostu stromů a vyšších i nižších keřů rozmanitého druhového složení a také ploch
lučního porostu, které svou strukturou budou odpovídat porostům přirozeně se vyskytujícím v krajině
Říčanska.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál