Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rok 2021

20. 1. 2021
Obsah žádosti Obsah poskytnuté informace

1. Žádost ze dne 4. 1. 2021, 

v níž žadatel požaduje informace

týkající se vodovodní přípojky pro cyklostezku v Říčanech.

Konkrétně žádá o:

 

 1. Sdělení, kým byl projekt výstavby přípojky iniciován. Proč se tento projekt nejmenuje konkrétně – přípojka pro kiosek s občerstvením, když se v projektové dokumentaci jasně hovoří o připojení kiosku s počítaným odhadem spotřebované vody?
 2. Sdělení, kdy byla tato investice zařazena do investičního plánu města, žádáte zaslání kopie.
 3. Zaslání podrobného rozpočtu za realizaci této přípojky a zda se jedná o přivedení vodovodní přípojky ke kiosku s nájemcem – Super sport spol. s r. o. uzavřené smluvně 7. 9. 2020.
 4. Informaci, zda se s přípojkou ke kiosku počítalo před vyhlášením výběrového řízení na pronájem plochy na pozemku 1770/3, kde ve smlouvě je jasně uvedeno – předmět nájmu je bez přípojek elektro, vody a kanalizace.

 

1. Výstavba přípojky byla iniciována tehdejším místostarostou Ing. Davidem Michaličkou. Přípojka je v projektové dokumentaci definována parcelním číslem pozemku a nikoliv slovním popisem, jedná se o označení, jaké je v projektové dokumentaci standardně užíváno. Účely přípojky jsou pak popsány v technické zprávě.

2. Realizace přípojky je drobnou investiční akcí, jejíž realizace je zajištěna z příslušné rozpočtové položky s tímto označením. Do investičního plánu města nebyla zařazena, jelikož drobné investice se do investičních plánů města jmenovitě nezařazují. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti spočívající v zaslání kopie výše uvedeného dokumentu, a to v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

3. Položkový rozpočet (zde). Jedná se o přípojku na pozemek ve vlastnictví města, na němž je umístěn i altán u cyklostezky. V rámci projektu se předpokládá odběr vody mj. i pro kiosek.

4. K tomuto bylo uvedeno, že dle sdělení vedoucí Oddělení majetkových práv Městského úřadu v Říčanech o záměru/přípravě záměru provádět zmíněnou vodovodní přípojku pracovníci oddělení nevěděli ani před výběrovým řízením, ani v jeho průběhu a ani při výběru nájemce pozemku Radou města Říčany.

 

2. Žádost ze dne 4. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací 

týkajících se rekonstrukce dopravního hřiště v Říčanech.

Konkrétně žádá o:

 1. Zaslání podrobného rozpočtu díla, včetně dokumentace vyplývající ze smlouvy SOD/00247/2020/OIÚ.
 2. Informaci, jak bude řešen problémový a nebezpečný svah, vjezd do tunelu.
 3. Informaci, zda bylo dílo řádně předáno a proběhla jeho kolaudace.
 4. Informaci, z jakého důvodu je osazen kódovým zařízením vstup na hřiště a hlavně na WC. Bude toto WC veřejně přístupné, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci?
 5. Informaci, proč není v souladu s normou řešeno signalizační zařízení, když by zde měla probíhat výuka dětí, značky a vodorovné značení realitě odpovídají.
 6. Informaci, zda při používání „čerpací stanice“ nehrozí zranění dětí při manipulaci s tímto zařízením.

 

1. Žadateli byl odeslán rozpočet díla „Dopravní hřiště Říčany – oprava“ (zde) a projektová dokumentace pro provedení stavby.

2. K tomuto uvádíme, že stavba byla řádně dokončena a zkolaudována. Povinnému subjektu není znám žádný bezpečnostní problém na svahu či tunelu. Na vrcholu svahu je umístěno oplocení, které má zabránit vstupu až na vrchol kopce v případě neukázněného chování uživatelů.

Zhotovitel dále dodal kolem svahu kůly s páskou, aby bylo zabráněno devastaci zatravnění.

Je nutné dodržovat minimálně provozní řád, kde je uvedeno, že za své děti ručí rodiče nebo ten, komu byly děti svěřeny.

3. Ano, stavba byla převzata a zkolaudována.

4. V provozní době je areál dopravního hřiště pro uživatele otevřen bez kódu. Kódový vstup je pro správce města. WC bude funkční a veřejně přístupné pouze s výjimkou zimního období.

5. Kontrola odborných detailů z dopravy byla provedena zástupcem BESIPu před předáním díla. Při této kontrole byl nesprávný průběh světelné signalizace zjištěn a zhotovitel byl při předání díla na tento nedostatek upozorněn. Ve sjednané lhůtě do dubna 2021 bude toto řádně odstraněno úpravou v naprogramování systému.

6. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o tom, zda při používání „čerpací stanice“ nehrozí zranění dětí. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

K tomuto dotazu bylo sděleno, že byla přijata veškerá opatření, aby ke zranění dětí nedošlo. Maketa stojanu čerpací stanice odpovídá požadavkům zadání i projektové dokumentaci. Zhotovitel vydal písemné čestné prohlášení, že všechny použité materiály i dílčí komponenty splňují odpovídající normy.

3. Žádost ze dne 4. 1. 2020,

v níž žadatel požaduje 

poskytnutí informací týkajících se osazení 3 ks mincovníků na WC v parku Kozinova.

Konkrétně žádá o:

 

 1. Zaslání podrobného rozpočtu za instalaci 3 ks mincovníku .
 2. Sdělení, zda bylo vypsáno poptávkové řízení, příp. kde bylo uvedeno, že město poptává zpoplatněné vstupní zařízení na WC park Kozinova.
 3. Uvedení přesného typu mincovníku, jakým zařízením je osazen mincovní terminál – jaké mince je schopen zpracovat, zda je osazen měničem (vrací přebytek) a zda je vybaven čtečkou platebních karet (jméno výrobce, schválení, příp. certifikaci).
 4. Informaci, proč je jednou na objednávkách uveden park Kozinova a na jiných objednávkách obdobného typu park Václava Havla.

 

1. Rozpočet (zde). Vychází z cenové nabídky zhotovitele Green Project, s. r. o. Ženy a muži mají mincovní automat pro otevírání dveří MAD 1. WC pro vozíčkáře má euro zámek pro vstup zdarma pro invalidy MAD 6 INV. Cenová nabídka byla schválena usnesením Rady města Říčany dne 3. 12. 2020.

2. K danému bylo sděleno, že při výběru zhotovitele/dodavatele bylo postupováno v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě byla udělena výjimka, opět v souladu s touto směrnicí. Jedná se o výjimku z důvodu záruky za dílo zhotovitele této stavby. (Výjimka č. XVI odst. 2 a) veřejná zakázka může být splněna z technických, technologických, uměleckých důvodů, důvodů ochrany výhradních práv, z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu nebo z důvodu zachování kontinuity záručních podmínek pouze určitým dodavatelem)

Tato výjimka byla projednána v Radě města Říčany a schválena dne 3. 12. 2020 pod č. usn. 20-62-008.

Osazení mincovníků je přímo na konstrukci objektu WC, na který se vztahuje dle smlouvy o dílo 60 měsíční záruka. Způsob umístění byl zvolen z důvodu vandalismu občanů na tomto zařízení. 

3. Je objednán mincovník na mince české, nevrací a není na platební kartu.

Typ označení výrobce: AMD.01 a AMD.01.INV

Mince je schopen zpracovat - v nominální hodnotě 1-50 Kč, dle nastavení provozovatelem;

Jméno výrobce - Sanit Concept

Firma má certifikaci k výrobě produktů pro platební operace.   

4. Jedná se o stejnou investiční akci, řešené místo. V průběhu realizace prací týkajících se této investiční akce došlo ke změně názvu parku, park Kozinova byl přejmenován na park Václava Havla. Je možné, že omylem bylo použito původní označení, ale na stejné místo, stejnou investiční akci, a za to se omlouváme.

4. Žádost ze dne 4. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání:

 1. Rozsudku Okresního soudu pro Prahu – východ, kterým zamítl žalobu města Říčany o určení neplatnosti budoucí kupní smlouvy, který se týkal příslušné nemovité věci (BJ v BD č. p. 1910 na Komenského náměstí v Říčanech) ve vlastnictví města Říčany; 

 

 1. Právních posudků/stanovisek, které si v uvedené věci město Říčany zpracovalo či objednalo a/nebo které má v této souvislosti k dispozici.
1. Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“

 

Požadovaný rozsudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Povinně zveřejňované informace“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020 žádost č. 124 a 125.

2. K druhému bodu žádosti bylo sděleno, že problematikou poskytování právních analýz a stanovisek v rámci režimu InfZ se zabýval NSS ve svém rozsudku č. j. 3 As 55/2014-33, kdy konstatoval, že je nutné posuzovat i právní vztah povinného subjektu a advokátní kanceláře, na jehož podkladě byla právní analýza zadána a vypracována. Dle podmínek právního vztahu je totiž upraveno další nakládání s právní analýzou vůči třetím osobám. Dle § 61 odst. 1 autorského zákona je stanoveno: „Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla je nad rámec takového účelu objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, není-li stanoveno jinak.“

 

Město Říčany, jako objednatel právního stanoviska a povinný subjekt z hlediska InfZ, zpracovatele výše uvedených právních stanovisek, a to konkrétně:

 • AK Varga&Partners, s. r. o. 
 • AK Zvolánková, s. r. o.
 • AK Jana Zwyrtek Hamplová

 

informoval o přijaté žádosti a možnosti vyjádřit se k žádosti o poskytnutí informace dle InfZ za účelem dalšího uvážení, jaký má dané právní stanovisko charakter a zda jej lze jako autorské dílo poskytnout, či nikoli. Zpracovatelé byli informováni o nutnosti dodržet lhůtu pro poskytnutí informace, která je dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
 

Dne 7. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doručeno datovou schránkou sdělení k přijaté žádosti o poskytnutí informace od advokátní kanceláře Varga&Partners, s. r. o., kde bylo sděleno, že právní stanovisko je autorským dílem a nelze jej tedy dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout.

 

Dne 11. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doručeno datovou schránkou vyjádření AK Zvolánková, s. r. o. Tato advokátní kancelář vypracovala pro město Říčany dne 28. 9. 2020 právní stanovisko vztahující se k některým otázkám případné odpovědnosti za hlasování zastupitelů na jednání zastupitelstva a dalších souvisejících otázek.  Ke zpřístupnění vypracovaného stanoviska zpracovatel uvádí, že toto bylo vypracováno výlučně pro interní potřebu města Říčany, právní stanovisko považuje za autorské dílo a jeho poskytnutím by došlo k porušení tohoto práva. Dále je skutečností, že právní zastoupení ve věci převodu bytových jednotek převzala AK Jana Zwyrtek Hamplová a AK Zvolánková, s. r. o. nebyla oprávněna posuzovat a hodnotit její postup v tomto soudním sporu.

 

Dne 14. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doporučeně poštou doručeno vyjádření advokátní kanceláře pro samosprávu Jana Zwyrtek Hamplová. K poskytnutí právní analýzy spojené s prodejem jednotek v budově č. p. 1910 nemá námitky za těchto podmínek:

 1. Společně s právní analýzou bude poskytnut i přípis dotýkající se doporučení advokátky Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová podat odvolání proti citovanému soudnímu rozsudku, a
 2. Bude v průvodním dopise dáno příjemci poučení ze strany města jako poskytovatele, že citace z daných materiálů lze použít jen s jejím souhlasem jako autorky obsahu poskytnutých listin.

 

Na základě tohoto vyjádření byla žadateli odeslána:

 

 • Právní analýza zpracovaná advokátní kanceláří Jana Zwyrtek Hamplová ze dne 14. 12. 2019 (zde)
 • Výpověď plné moci a smlouvy o právním zastoupení AK Jana Zwyrtek Hamplová ze dne 2. 10. 2020 (zde)

Zároveň byl žadatel informován o povinnosti souhlasu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové v případě citace ze zpřístupněných dokumentů.

 

V případě právních stanovisek zpracovaných AK Varga&Partners, s. r. o. a AK Zvolánková, s. r. o., kde zpracovatelé neudělili souhlas se zpřístupněním, bude na základě § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ.

 

5. Žádost ze dne 7. 1. 2021, v níž žadatel požaduje seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s.) a to za uplynulých 10 let, tedy za období 2010 – 2020. Výstup by měl být v elektronické podobě a obsahovat jméno a příjmení držitele vydaného loveckého lístku, číslo potvrzení o vykonané zkoušce a okresní myslivecký spolek, který potvrzení vystavil.

Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo dle § 15 odst. 1 v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 InfZ, tak že žádost o poskytnutí informace se odmítá z důvodu ochrany osobních údajů a soukromí držitelů loveckých lístků.

6. Žádost ze dne 11. 1. 2021, v níž žadatel požaduje informace 

spočívajících v zaslání stanovujícího opatření obecné povahy pro značku „Cyklisto, veď kolo po chodníku“ na křižovatce silnice z Říčan na Kuří s II/101.

 

Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti.

Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech bylo stavební povolení na stavbu „II/101, křižovatka s III/00312 Říčany-Kuří (okružní křižovatka Říčanská-Rooseveltova)“ vydáno v roce 2008. Při stanovení dopravního značení postupoval správní orgán dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a na základě vyjádření Policie ČR. Stanovení dopravního značení bylo součástí projektové dokumentace schválené Policií ČR DI Praha venkov-jih.  

Od roku 2012 se při stanovení dopravního značení vychází z metodiky ministerstva dopravy a opatření obecné povahy se postupně vydává na značky zákazové, příkazové a přednosti v jízdě. Ostatní dopravní značení se stanovuje tak, jako dříve.

Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaného dokumentu, neboť opatření obecné povahy v tomto případě nebylo vydáno a povinný subjekt jím nedisponuje. Ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací

7. Žádost ze dne 12. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, kolikrát byla vydána chybně koncipovaná výzva, kde je v upomínce uvedeno sdělení: "Po bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty přistoupí Městský úřad Říčany k exekučnímu vymáhání podle ustanovení § 175 daňového řádu, tj prostřednictvím soudního exekutora, příp. i k podání návrhu na výkon správního rozhodnutí soudem."

Žadatel požaduje informaci, kolikrát byla vydána tato chybně koncipovaná výzva subjektům v r. 2019, 2020 a 2021, dále kolik subjektů na tuto výzvu nereagovalo a kolika subjektům byla z těchto výzev nařízena a) daňová exekuce, b) exekuce prostřednictvím soudního exekutora, c) podán návrh na výkon soudního rozhodnutí, d) přihlášena pohledávka do insolvenčního řízení nebo přihlášena do veřejné dražby. Jaká byla dohromady hodnota vymáhaných pohledávek za uvedené období a kolik činilo celkové příslušenství k těmto pohledávkám. 

K tomuto bylo sděleno, že uvedená výzva, která byla žadateli doručena, chybně koncipována nebyla. Z tohoto důvodu tedy žádná chybně koncipovaná výzva nebyla v letech 2019, 2020 a 2021 subjektům vydána. Správní orgán postupoval vždy v souladu s platnými zákony.

K jednotlivým dotazům tedy povinný subjekt dle InfZ konkrétně uvádí:

 

 • Kolikrát byla vydána tato chybně koncipovaná výzva subjektům v r. 2019, 2020 a 2020

Odpověď: 0

 • Kolik subjektů na tuto výzvu nereagovalo

Odpověď: 0

 • Kolika subjektům byla z těchto výzev nařízena
 1. Daňová exekuce  

                      Odpověď: 0

 1. Exekuce prostřednictvím soudního exekutora

                     Odpověď: 0

 1. Podán návrh na výkon soudního rozhodnutí

                    Odpověď: 0

 1. Přihlášena pohledávka do insolvenčního řízení nebo přihlášena do veřejné dražby

                   Odpověď: 0

 • Jaká byla dohromady hodnota vymáhaných pohledávek za uvedené období a kolik činilo celkové příslušenství k těmto pohledávkám?

Odpověď: 0

8. Žádost ze dne 18. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:

-   zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č. j. 311989/2020-MURI/OÚMVV/1180;
-   zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č.  j. 295543/2020-MURI/OÚMVV/1180;
- sdělení informace o výši platů K. B. za posledních 25 měsíců;
- sdělení informace o výši platů Ing. L. U. za posledních 25 měsíců;
-    sdělení informace, v jaký rok a na jaké vysoké škole získala Ing. L. U. titul Ing.

 

Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 InfZ rozhodlo takto:
 

 • žádost o informaci podaná podle InfZ, kde se žadatel domáhá zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č. j. 311989/2020-MURI/OÚMVV/1180 a správního spisu vedeného pod č. j. 295543/2020-MURI/OÚMVV/1180 se podle § 15 odst. 1 v souladu s ust. § 2 odst. 3 InfZ, podle něhož se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, odmítá;

 

 • žádost o informaci podaná podle InfZ, kde se žadatel domáhá sdělení informace o výši platů K. B. za posledních 25 měsíců, sdělení informace o výši platů Ing. L. U. za posledních 25 měsíců se podle § 15 odst. 1 v souladu s § 8a odst. 1 InfZ, podle něhož informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt smí poskytnout pouze v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu, ve spojení s čl. 6 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a v souladu s aktuálním zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odmítá. 

 

9. Žádost ze dne 21. 1. 2021, v níž žadatel požaduje informaci, zda bylo možné si vyžádat zdarma na Magistrátu města České Budějovice výpis z trestných bodů

K tomuto dotazu bylo sděleno, že na Městském úřadě v Říčanech je možné pořídit výpis z bodového hodnocení na kontaktním místě Czechpoint za cenu 100,- Kč nebo na Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, kde lze požádat nejen o výpis z bodového hodnocení, ale též o výpis z karty řidiče. Tato služba je též zpoplatněna, a to v ceně 15,- Kč za první stranu, každá další strana za 5,- Kč.
Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika poskytování výpisu z bodového hodnocení na Magistrátu města České Budějovice náleží do působnosti Magistrátu města České Budějovice a nikoliv města Říčany, byla podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odložena.

10. Žádost ze dne 21. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:

 1. Kompletního zadání zakázky zadané MěÚ Říčany, vodoprávního úřadu, na základě kterého byl zpracován hydrogeologický posudek dne 12. 12. 2019 pod č. 406565/2019 RNDr. Petrem Čížkem, zejména konkrétní vymezení území, pro které je tento posudek vypracován;
 2. O vydaných povoleních pro stavby studny a povolených odběrech podzemní vody včetně konkrétních technických parametrech jednotlivých studní ve výše definovaném území, které byly podkladem pro zpracování tohoto hydrogeologického posudku;
 3. Jakým způsobem bylo ukončeno řízení o povolení stavby studny a povolení stavby k odběru podzemní vody na pozemku parc. č. 546/7 v k. ú. Stříbrná Skalice, které bylo vedeno MěÚ Říčany, odborem životního prostředí, zahájené na základě žádosti předchozího vlastníka pozemku podané dne 29. 6. 2007 na vodoprávní úřad MěÚ Říčany. Žádáte o zaslání kopie tohoto rozhodnutí;
 4. Jaký je stav odvolání proti rozhodnutí č. j. 345714/2020-MURI/OVÚ/1462 ze dne 7. 12. 2020.

 

 

 

1. K tomuto bylo sděleno, že předmětem objednávky Vodoprávního úřadu v Říčanech bylo zpracování posudku s tímto názvem „Hydrogeologický posudek v lokalitě na Hradcích, obec Stříbrná Skalice“ z hlediska možnosti stavebníků splnit povinnost uloženou ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Území, pro které byl posudek vypracován, nebylo, vzhledem k jeho velikosti, vymezeno konkrétními parcelními čísly, ale označeno jako lokalita „Na Hradcích“.

2. Žadateli byly tyto údaje odeslány v přiložené tabulce.

3. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad je příslušný k vydání povolení odběru s podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a s tím vydání povolení na stavbu vodního díla (studny) v tomto správním území až s účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se měnil zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., a to  od 1. 8. 2010 .

 

Do té doby byl příslušný k vydání povolení odběru pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), zřizování vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí a rozhodování v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkající se tohoto vodního díla, pověřený obecní úřad dle § 105 tehdy platného  vodního zákona.

 

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že pověřeným obecním úřadem v této věci byl Městský úřad Kostelec nad Černými lesy a Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad nedisponuje rozhodnutím k povolení odběru podzemní vody a povolením stavby studny na pozemku parc. č. 546/7 k.ú. Stříbrná Skalice ( předchozí vlastník XY), bylo podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost o poskytnutí informací odložena.

4. Dle sdělení Vodoprávního úřadu v Říčanech poslední vrácenou doručenku (výzva k odvolání) č. j. 2752/2021 z 5. 1. 2021 správní orgán obdržel dne 29. 1. 2021. V týdnu 1. – 5. 2. je odvolání včetně spisového materiálu předáváno nadřízenému orgánu k posouzení.

 

11. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:

 1. Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených městem Říčany, v nichž jako oprávněný subjekt vymáháme poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;
 2. Počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených městem Říčany, v nichž jako oprávněný vymáháme poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;
 3. Zda město Říčany uzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;
 4. Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených městem Říčany, v nichž město jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení, o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.

 

 

1. Odpověď: 0

2. Odpověď: 0

3. Odpověď: Ne.

4. Odpověď: 0

12. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje fotodokumentaci ze spisu ve věci vedené povinným subjektem pod sp. zn. 147258/2020/Dpř.-No-896. Žadateli byla požadovaná fotodokumentace poskytnuta.
13. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií dokladů, které dokládají vyvezení a objem vývozu jímky v roce 2019 a v roce 2020 na pozemku, který sousedí s pozemkem žadatelky ve Velkých Popovicích.

 

K žádosti bylo sděleno, že povinnost předložit na výzvu vodoprávního úřadu doklady o odvozu odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce je platná od 1. 1. 2021, a to od účinnosti ust. čl. I bodu 27 zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění § 8 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění:

 

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“

 

V období do 1. 1. 2021 nebyla zákonem stanovena povinnost tyto dokaldy vodoprávnímu úřadu, ani nikomu jinému, předkládat.
Z tohoto důvodu povinný subjekt disponuje pouze doklady o vývozu jímky předloženými majitelkou pozemku Vodoprávnímu úřadu v Říčanech k datu kontrolního šetření, které se uskutečnilo dne 31. 7. 2019. Kopie těchto dokladů byly žadatelce odeslány. Podle § 8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob zde uvedených.

Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí kopií dokladů, které dokládají likvidaci odpadních vod od 31. 7. 2019 do konce roku 2020, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.

14. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v k. ú Strašín u Říčan a k budově nacházející se na pozemku v k. ú. Babice u Říčan.

 

Na základě žádosti byly žadateli odeslány k budově nacházející se v k. ú. Strašín u Říčan 

 • Stavební povolení č. j. 2300/40442/2005/Há ze dne 22. 8. 2005
 • Kolaudační rozhodnutí č. j. 5842/81025/2008/Ďu ze dne 9. 1. 2009

Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob zde uvedených.

 

Stavebním povolením k budově nacházející se na pozemku v k. ú. Babice u Říčan, povinný subjekt nedisponuje. Z tohoto důvodu rozhodl povinný subjekt v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

15. Žádost ze dne 27. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pod č. j. 209867/2020-MURI/OÚMVV/1011.

 

 

 

Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo tak, že žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá.
16. Žádost ze dne 29. 1. 2021, v níž žadatel požaduje kopii žádosti developera záměru „komerční plochy Čestlice“ o vynětí půdy ze ZPF, která je citovaná v dokumentu č. j. 166151/2020-MURI/OŽP/00151. Žadateli byla odeslána kopie žádosti o souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF vlastníka ANBEMO Invest, s. r. o., Kupeckého 763/9, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 06570691,  zastoupeného na základě plné moci společností Fabionn, s. r. o., Jirsíkova 2, 186 00 Praha 8. (zde) Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.

Povinný subjekt dále informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu společnost Fabionn, s. r. o., která na základě plné moci zastupuje v žádosti uvedeného vlastníka. Dne 11. 2. 2021 obdržel povinný subjekt elektronicky datovou schránkou vyjádření, ze kterého vyplývá, že dotčená osoba nesouhlasí se zpřístupněním podkladů, které jsou přílohou žádosti o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF, neboť tyto byly pořízeny z finančních prostředků vlastníka dotčených pozemků a nepřeje si jejich šíření třetím osobám.

Na základě výše uvedeného bylo tedy v této části vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to podle § 11 odst. 2 písm. a), neboť jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

17. Žádost ze dne 4. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany a zaslání kopie jedné anonymizované smlouvy uzavřené mezi městem Říčany a nájemníkem bytového domu č. p. 1910.

 

Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“

 

Požadovaná kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany je zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace“  na odkazu https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020  (žádost č. 124 a 125).

18. Žádost ze dne 9. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace související se správním řízením č. j. 23595/2021-MURI/ODP/1673, a to konkrétně:

 

 1. V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena rekonstrukce komunikace parc. č. 1028.
 2. V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena rekonstrukce komunikace parc. č. 1046/2.
 3. V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena DK2 a DK3 a na jakých pozemcích (parc. č.) se bude dešťová kanalizace realizovat.
 4. Bylo provedeno místní šetření pro zamýšlené stavby a rekonstrukce?
 5. Jedná se podle předložené projektové dokumentace o návrh stavby jednotné dešťové kanalizace?
 6. Byly geodeticky vyměřeny a vyznačeny geodetické body hranic pozemků pro stavby a rekonstrukce?
 7. V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena stavba chodníku v ulici V Průhonu – Louňovická a na jakých pozemcích (parc. číslo) se bude stavba realizovat.

 

1. Rekonstrukce komunikace se netýká pozemku parc. č. 1028.

2. Rekonstrukce komunikace parc. č. 1046/2 je v délce 434,30 m.

3. DK2 je 55 m;  DK3 je 35 m;

DK2 je na pozemku  parc. č. 1046/2 a parc. č. 957/1;

DK3 je na pozemku parc. č. 310/2; 308/14; 308/15; 308/13.

4. Prohlídka byla provedena v součinnosti s Policií ČR s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a dopravní značení.

Odbor životního prostředí v Říčanech dále v této věci vydal souhrnné vyjádření č. j. 306504/2020/MURI/OŽP/00354 ze dne 9. 12. 2020.

5. Termín „jednotná dešťová kanalizace“ neexistuje. Jednotná je splašková a dešťová kanalizace. V tomto případě se jedná o oddílnou dešťovou kanalizaci DK3 a DK2.

6. Geodetické vytyčení stavby se provádí až na začátku stavby a vychází ze souřadnic určených projektantem v projektové dokumentaci.

7. Chodník je v délce 354 m na pozemcích parc. č. 1046/2; 310/2; 308/14; 308/13; 308/15; 302; 1029.

19. Žádost ze dne 10. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace:

 1. Zda město Říčany jako zadavatel vedlo předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“);
 2. Zda analogicky právní úpravě obsažené v § 33 ZZVZ vedlo město Říčany jako zadavatel předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli i před účinností této právní úpravy, tj. přede dnem 1. 10. 2016.

 

1. Odpověď: NE

2. Odpověď: NE

20. Žádost ze dne 11. 2. 2021, v níž žadatel požaduje kopii vydaného závazného stanoviska nebo souhrnného vyjádření Odboru životního prostředí v Říčanech pro společné územní a stavební řízení, které vede Odbor správních agend a dopravy, spis. zn. 360313/2020-MURI/OSAD/Je, č. j. 23595/2021-MURI/ODP/1673. Žadateli byl požadovaný dokument odeslán.

21. Žádost ze dne 10. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:

 1. Kolik parkovacích stání bylo deklarováno dle výpočtu dopravy v klidu v projektové dokumentaci na stavbu rodinných domů v ulicích Leknínová, Stulíková, Lotosová, Kosatcová, Plavínová a Blatouchová?
 2. Kolik parkovacích stání bylo určeno pro zajištění dopravy v klidu vázaných na počet bytů, kolik parkovacích stání bylo návštěvnických?
 3. Podle jaké vyhlášky byl výpočet dopravy v klidu proveden?
 4. Poskytnutí kopie situačního výkresu s vyznačením parkovacích stání tak, jak byla deklarována v projektové dokumentaci na stavbu rodinných domů v ulicích Leknínová, Stulíková, Lotosová, Kosatcová, Plavínová a Blatouchová?

 

1. Výpočet množství parkovacích míst vychází z požadavků tehdejšího územního plánu, na stavbu rodinných domů v uvedené lokalitě bylo stanoveno 162 parkovacích míst.

2. U rodinné zástavby nejsou návštěvnická parkovací místa vyžadována. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o 162 parkovacích míst bez dalšího rozlišení.

3. Výpočet počtu parkovacích stání nebyl proveden dle vyhlášky, ale dle algoritmu stanoveného v tehdejším územním plánu.

4. Požadovaný dokument byl žadateli odeslán.

22. Žádost ze dne 12. 2 2021, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu č. j. 352624/2020 z 10. 12. 2020 a kopii dokumentu, kterým Městský úřad v Říčanech na tento dokument reagoval. Pokud reagoval.

Na základě žádosti byla žadateli odeslána kopie dokumentu „Žádost o stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona) Dodatečné povolení stavby“  evidovaného Odborem životního prostředí v Říčanech pod č. j. 352624/2020. Jelikož je žadatel účastníkem předmětného řízení s neomezeným přístupem do spisu, do něhož se domáhá nahlédnout využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebylo přistoupeno k anonymizaci osobních údajů v dokumentu uvedených. Dále k žádosti bylo sděleno, že Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, Oddělení vodoprávní úřad, vzhledem k současnému vytížení, výše uvedenou žádost zatím administrativně nezpracoval.

23. Žádost ze dne 12. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pod č. j. 39002/2021-MURI/OÚMVV/521. Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ dle § 15 InfZ rozhodnutím odmítnuta.

24. Žádost ze dne 12. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:

 1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
 2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 dost. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
 3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
 4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
 5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
 6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
 7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?
 8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

 9. Sdělení struktury organigramu povinného subjektu, včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

1. 

Školské organizace:

 1. Základní škola Masarykovo náměstí Říčany, Masarykovo nám. 71/22, 251 01 Říčany, IČ: 63 834 448
 2. Základní škola Bezručova Říčany, Bezručova 94/19, 251 01 Říčany-Radošovice, IČ: 63 834 243
 3. Základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4, 251 01 Říčany, IČ: 72 045 396
 4. Základní škola Nerudova Říčany, Nerudova 481/5, 251 01 Říčany, IČ: 70 977 691

        Základní umělecká škola Říčany, Masarykovo nám. 57/37, 251 01 Říčany, IČ: 67 774 792

        Mateřská škola Srdíčko Říčany, Edvarda Beneše 204/41, 251 01 Říčany-Radošovice, IČ:    86 594 508

        Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616/13, 251 01 Říčany, IČ: 62 930 885

        Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, Domažlická 1656/52, 251 01 Říčany, IČ: 86 594 583

        Mateřská škola Zahrádka Říčany, Labská 2577/6, 251 01 Říčany, IČ: 03 287 491

        Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, 251 01 Říčany, IČ: 08 974 471

        Mateřská škola Větrník, Bílá, 251 01 Říčany (zatím bez IČ, v přípravě)

 

Kulturní organizace:

Kulturní centrum Labuť Říčany, 17. listopadu 214/14, 251 01 Říčany, IČ: 003 54 082

Husova knihovna Říčany, Masarykovo náměstí 83/1 251 01 Říčany, IČ: 660 02 001

Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany, IČ: 437 52 110

 

Sociální organizace:

DPS Senior a stacionář Olga, Komenského 1850, 251 01 Říčany, Denní stacionář Olga Říčany, Blahoslavova 2576/6s, 251 01 Říčany, IČ: 638 34 294

Nemocnice Říčany, Smiřických 315, 251 01 Říčany, IČ: 437 50 630

KOLOBĚH Říčany, Masarykovo nám. 13/12, 251 01 Říčany, IČ: 083 42 784 – charitativní obchod

 

2. 

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů, spolek, Březinova 1650, 251 01 Říčany, IČ: 71238468
 • Olivova dětská léčebna, o. p. s,  Olivova 224/108, 251 01 Říčany,  IČ 25689371 - poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity
 • Komunitní centrum Říčany, o. p. s., Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, IČ: 27435610 – poskytuje služby komunitní péče
 • Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany, IČ: 24129534
 • Bytové družstvo 2000, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany, IČ: 26166780
 • Ladův kraj, Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany, IČ: 70899088 – svazek obcí, které vzájemně spolupracují

 

3. Odpověď: žádné

4. Odpověď: žádné

5. Odpověď: žádné

 

6.

VZ 2/2020 Mateřská škola Větrník, Říčany, Podlimitní VZ-otevřené řízení, Smlouva o dílo SOD 00630/2020/OIÚ ze dne 21- 7. 2020, 55 250 418,95 Kč bez DPH, ZLÍNSTAV a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ:28315669

VZ 5/2020 Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany II, Nadlimitní VZ - otevřené řízení, Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel ve městě Říčany ze dne 19. 6. 2020, 8 397 998,93 Kč bez DPH, Konsorcium AŽD - CAMEA - Nájem zařízení MUR, AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ 48029483 a CAMEA Technology,a.s., Kořenského 1664/25,Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 062308

VZ 8/2020 Dodávky elektrické energie, jednací řízení bez uveřejnění, Závěrkový list KBP ze dne 21. 7. 2020, 6 529 89,24 Kč bez DPH, Alpiq Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:08183929

 

7. Při zadávání veřejných zakázek je postupováno dle směrnice města o zadávání veřejných zakázek, uveřejňování uzavřených smluv se řídí platnou a účinnou právní úpravou.

8. K tomuto sdělujeme, že město Říčany, jako povinný subjekt, je veřejnoprávní korporace, své záležitosti spravuje samostatně. Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona.

9. Organigram je zveřejněn na webových stránkách města Říčany: Město a jeho orgány - ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz)

 

25. Žádost ze dne 16. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, odborem správních agend a dopravy, oddělením přestupkovým pod č. j. 35929/2021-MURI/OPE/1124, SP. ZN. 351455/2020/Dpř.-Pr-1850 Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ dle § 15 InfZ rozhodnutím odmítnuta.

26. Žádost ze dne 17. 2. 2021, v níž žadatel požaduje upřesnění sdělení "vodoprávní úřad, vzhledem k současnému vytížení, výše uvedenou žádost zatím administrativně nezpracoval"

Žádá o vyjádření, zda bylo vodoprávním úřadem na žádost společnosti Arendon reagováno, příp. požaduje dokument, kterým bylo na toto reagováno.

Na podanou žádost společnosti Arendon nebylo ze strany vodoprávního úřadu reagováno. Vodoprávní úřad neposílal žádnou výzvu k upřesnění žádosti. Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, jak byly na úřad podány, a tento postup, je v rámci úřadu kontrolován, aby nevznikaly podmínky pro možné korupční prostředí.

27. Žádost ze dne 17. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:

 1. Jaké stanovisko zastává Váš úřad k reklamním plachtám ukotveným do fasády kovovou konstrukcí? Jedná se o reklamní a informační zařízení ve smyslu stavebního zákona, které vyžaduje územní povolení?
 2. Vydal již Váš úřad pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a) resp. písm. b) stavebního zákona? V jaké výši případná pokuta byla uložena?
 3. Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o vydání územního povolení pro umístění reklamního a informačního zařízení (většího než 0,6 m2) nacházejícího se v silničním ochranném pásmu? Musí žadatel stavebnímu úřadu předložit povolení silničního správního úřadu podle § 31 o pozemních komunikacích?

 

1. Reklamní plachty ukotvené do fasády kovovou konstrukcí jsou dle Stavebního úřadu v Říčanech zařízením ve smyslu ust. § 3 odst. 2 stavebního zákona.
Reklamní plachta ukotvená do fasády kovovou konstrukcí o celkové ploše do 0,6 m2 a umístěná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§ 79 odst. 2 písm. a)) Pro větší plochy zařízení, nebo pokud se zařízení má nacházet v pásmu pozemní komunikace, je vyžadováno územní rozhodnutí, které je možné za podmínek ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona nahradit územním souhlasem.

2. Ne, Stavební úřad v Říčanech do doby vyřízení této žádosti o informace žádnou pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a), písm. b) stavebního zákona neuložil.

3. Žadatel podává žádost o vydání územního rozhodnutí na předepsaném formuláři, součástí žádosti je dokladová část dle § 86 odst. 2 stavebního zákona. Obsah dokladové části závisí na charakteru a umístění zařízení.

Žadatel musí stavebnímu úřadu předložit povolení silničního správního úřadu podle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – je součástí povinných příloh dle § 86 stavebního zákona.

28. Žádost ze dne 19. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se problematiky veřejnoprávních smluv:

 1. Kolik veřejnoprávních smluv uzavře město Říčany během jednoho roku?
 2. Která je nejstarší a která nejmladší veřejnoprávní smlouva, s kým byla uzavřena a co bylo předmětem smlouvy?
 3. Která veřejnoprávní smlouva se uzavírala nejdéle, která zabrala nejvíce času?
 4. Které veřejnoprávní smlouvy jsou nejdůležitější?
 5. Která veřejnoprávní smlouva byla nejnákladnější a v jaké částce se cca pohybují náklady na jednu veřejnoprávní smlouvu? Čeho se týkají náklady?
 6. Jaký je postup při uzavírání smluv?
 7. Řídíte se při uzavírání veřejnoprávních smluv nějakou metodikou?
 8. Je pro město výhodné uzavírat veřejnoprávní smlouvy či nikoliv? Je to užitečná věc?
 9. Kdo má veřejnoprávní smlouvy na starosti? Je to vyhrazená osoba, oddělení, úřad?
 10. Kdo provádí kontrolu plnění úkolů z veřejnoprávních smluv?

 

1. Jedná se přibližně o počet do 200 veřejnoprávních smluv ročně (jedná se zejména o veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programových a individuálních dotací z rozpočtu města).

2. 

Vzhledem k tomu, že neuvádíte časové období, ke kterému se Váš dotaz vztahuje, postupoval povinný subjekt dle skartačních lhůt ve spisovém a skartačním řádu.

Nejstarší evidovaná veřejnoprávní smlouva je č. 001/2012/VS, uzavřená mezi městem Říčany a obcí Klokočná, se sídlem Klokočná 61, 251 64 Mnichovice, IČ: 00472034, zast. starostkou MVDr. Veronikou Danielovou. Předmětem smlouvy je evidence obyvatel. Smlouva byla uzavřena 16. 1. 2012.

Poslední uzavřenou veřejnoprávní smlouvou do doby vyřízení této žádosti o informace je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Cestu integrace, o. p. s., č. VS/01122/2020/OF, uzavřená mezi městem Říčany a Cestou integrace, o. p. s., se sídlem Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, IČ: 266 19 032, zast. Petrou Nyklovou, ředitelkou. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků z humanitárního fondu města Říčany za účelem realizace projektu s názvem „Příspěvek na provoz sociálních služeb v roce 2020“. Smlouva byla uzavřena 21. 12. 2020.

3. Povinný subjekt neeviduje údaje o časové náročnosti vzniku veřejnoprávních smluv. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

4. Všechny uzavřené smlouvy musí obsahovat zákonné náležitosti a vyplývají z nich pro smluvní strany zákonná práva a povinnosti, ke kterým se ve smlouvě zavázaly. Povinný subjekt Vámi požadovanou informaci, které veřejnoprávní smlouvy jsou pro město Říčany nejdůležitější, neeviduje Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

5. Informace o finanční náročnosti administrace veřejnoprávních smluv povinný subjekt neeviduje. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

6.a 7. Při uzavírání smluv se postupuje dle Vnitřní směrnice města Říčany č. 2/2017 

8. Smlouvy jsou uzavírány v souladu s právními předpisy, povinný subjekt nezaujal žádné stanovisko, zda je uzavírání smluv pro něho výhodné. Povinný subjekt nemá povinnost sdělovat žadateli subjektivní názory na určité záležitosti. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

9. Ne, veřejnoprávní smlouvy jsou uzavírány v rámci jednotlivých odborů, příp. oddělení, do jejichž kompetence problematika, jíž se smlouva týká, spadá.

10. Kontrolu provádí Útvar interního auditu Městského úřadu v Říčanech.

 

29. Žádost ze dne 19. 2. 2021, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:

 1. Radary nepříjemně blikají červeným světlem řidičům do očí. Je technologie bezpečná a nemůže způsobit žádné zdravotní problémy?
 2. I když jedete vždy předepsanou rychlostí, radary přesto fotí. Proč, když nepácháte žádný přestupek?
 3. Kde a jak dlouho se uchovávají snímky z radarů?
 4. Jak je zajištěno, že nedochází k zneužívání osobních údajů (fotky obličejů, číslo SPZ – identifikace auta)?

 

 

 

 

1. K tomuto lze pouze uvést, že je používán certifikovaný systém měření úsekové rychlosti, typ UnicamVELOCITY. Bližší údaje k případným zdravotním rizikům povinný subjekt nemůže poskytnout, neboť tyto informace nemá.

2. Focení každého vozidla na vjezdu a výjezdu je nezbytnou součástí zpracování údajů k vyhodnocení rychlosti a evidenci průjezdu vozidel. V případě, že je zjištěn přestupek, ukládá se i fotodokumentace. V opačném případě se fotodokumentace neukládá, pouze historie průjezdu vozidel pro potřeby prevence kriminality.

3. Uchovávání dat je v elektronické podobě v zabezpečeném úložišti na serverech města Říčany.

Doba uchovávání datových informací z úsekového měření je rozdílná, a to pro řízení u přestupků, kdy se jedná o dobu nezbytnou v rámci řízení o přestupku.

Ostatní data o průjezdech se liší dle potřeby Policie ČR a možnosti systému. Aktuálně se jedná o zálohu dat po dobu 3 měsíců. Nastavená doba se však dle požadavku Policie ČR v návaznosti na konání činností může měnit.

4. Činnost vykonávají pouze oprávněné osoby, každý má svůj vlastní přístup, heslo. Fotky ostatních osob ve vozidle jsou automaticky rozrastrovány/zastíněny ke znemožnění identifikace.

30. Žádost ze dne 22. 2. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie zápisu z místního šetření včetně všech příloh ev. č. 69286/2019. Tento záznam je referován ve 3. odstavci dokumentu č. j. 4845/2020-MURI/OTS/1442, ev. č. 5552/2020.

 

 

Požadovanou kopii zápisu z místního šetření včetně fotodokumentace z kontroly, která je její přílohou, byla žadateli odeslána. Jelikož jeúčastníkem tohoto správního řízení, nepřistoupil povinný subjekt k anonymizaci zasílaných dokumentů.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál