Zvláštní užívání komunikace

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:


a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy.

b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis.

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám
těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorbu,

d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,

g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Právní úprava

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel.

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v k.ú. města Říčany (včetně místních částí Pacov, Strašín, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) je příslušný silniční správní úřad – odbor správy majetku – oddělení technické správy MěÚ Říčany.

Kontakt a další informace

Městský úřad Říčany, odbor správy majetku – oddělení technické správy - od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany

Upozornění:

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by byl nucen v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR a platné stanovení přechodné úpravy provozu vydané odborem správních agend a dopravy MěÚ Říčany, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany. Formuláře žádostí souvisících s povolením zvláštního užívání komunikací, které spadají do kompetence tohoto odboru, naleznete zde  prehlrub.asp?id=3295&typ=c

 

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o povolení zvláštního užívání na podatelně Městského úřadu Říčany nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu.

Žádost o povolení zvláštního užívání se podává na předepsaných formulářích (podle konkrétní činnosti), které naleznete zde formulare-odboru-spravy-majetku-r506

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formulářů, které naleznete zde formulare-odboru-spravy-majetku-r506

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odbor správy majetku – oddělení technické správy Městského úřadu Říčany a na webových stránkách ji naleznete zde formulare-odboru-spravy-majetku-r506

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikací je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, následovně:

na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní ........................ Kč  100,-
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ............... Kč  500,-
- delší než 6 měsíců ..................................................Kč 1.000,-

Poplatek je splatný před provedením úkonu a lze ho uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany. Bez uhrazení správního poplatku není možné vydání správního rozhodnutí.

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Předmětem poplatku není:

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR v případě, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál